Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.1. Předpisy správního práva

Na rozdíl od práva občanského nebo trestního jsou předpisy správního práva roztroušené v obrovském množství různých samostatných zákonů, které upravují výkon veřejné moci, veřejné správy a územní samosprávy.

Předpisy správního práva bychom mohli pro větší přehlednost rozdělit do dvou skupin: skupiny předpisů obecných a speciálních.

Mezi obecné předpisy můžeme počítat normy, které se nesoustřeďují na konkrétní oblast, kam veřejná správa zasahuje, ale mají širší, obecný dopad. Do této skupiny patří například správní řád, zákon o přestupcích, zákon o obcích, zákon o policii ČR, zákony volební, a další předpisy, které upravují některé statusové věci (občanství, pobyt cizinců) a výkon veřejné moci v samotném základu.

Mezi předpisy správního práva, které můžeme nazývat speciální, patří obrovské množství předpisů z oblasti stavebního práva, dopravy, zdravotnictví, školství, podnikání (živnostenské předpisy), ochrany životního prostředí, bezpečnosti, energetiky, vodohospodářství, telekomunikací a médií, zemědělství, ochrany spotřebitele, veterinární a hygienické správy, a mnoha dalších.

Předpisy upravující sociální zabezpečení fyzických osob tvoří samostatné odvětví, které sice spadá do správního práva, ale o kterém je pojednáno na jiném místě. Pro procesní úpravu tohoto odvětví (řízení, opravné prostředky, přezkum) platí do značné míry obecná právní úprava správního práva.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next