Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9. Správní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.5.2018

 9.1. Předpisy správního práva
 9.2. Členění veřejné moci v ČR
 9.2.1. Obce
 9.2.1.1. Obecní zastupitelstvo
 9.2.1.2. Rada obce
 9.2.1.3. Starosta
 9.2.2. Kraje
 9.2.3. Ministerstva a jiné ústřední správní orgány
 9.2.3.1. Specializované správní orgány
 9.2.4. Orgány zájmové a funkční samosprávy
 9.3. Vybrané kapitoly správního práva – základní informace (občanství, trvalý pobyt, cizinci)
 9.3.1. Občanství České republiky
 9.3.2. Trvalý pobyt občanů České republiky
 9.3.2.1. Přihlášení a vznik trvalého pobytu
 9.3.2.2. Zrušení trvalého pobytu
 9.3.2.3. Spolužití, člen domácnosti, společná domácnost
 9.3.3. Pobyt cizinců na území ČR
 9.3.3.1. Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR
 9.3.3.2. Pobyt občanů zemí mimo EU na území ČR
 9.3.3.3. Uprchlíci
 9.4. Správní řízení
 9.4.1. Úvod
 9.4.2. Základní zásady správního řízení
 9.4.3. Subjekty, zastoupení, příslušnost
 9.4.4. Meze správního uvážení
 9.4.5. Průběh řízení - první část
 9.4.6. Doručování
 9.4.7. Průběh řízení - druhá část
 9.4.8. Rozhodnutí
 9.4.9. Nečinnost správního orgánu
 9.4.10. Přezkoumávání rozhodnutí
 9.4.10.1. Odvolání a rozklad
 9.4.10.2. Obnova řízení
 9.4.10.3. Přezkumné řízení, nové rozhodnutí (v téže věci)
 9.4.10.4. Správní soudnictví
 9.4.11. Výkon rozhodnutí (exekuce) podle správního řádu
 9.4.12. Další úkony správních orgánů
 9.4.13. Stížnosti
 9.5. Přestupky

Obecně lze zahrnout pod pojem „správní právo“ právní úpravu všech vztahů mezi státem a osobou (fyzickou či právnickou), kde stát z pozice silnějšího vytváří, mění nebo ruší právní vztah k osobě nebo nějak definuje či mění její právní postavení (status), které stát z nějakého důvodu považuje za vhodné upravit právně. Do kategorie správního práva nespadají ty vztahy, ve kterých sice vystupuje stát jako účastník, ale mohl by na jejich místě vystupovat kdokoliv jiný. Pracovní poměr ke státu tedy nespadá do správního práva, stejně jako kupní smlouva uzavřená se státem.

Do kategorie správního práva také nespadají ty vztahy, které stát nechává upravovat skrze svou soudní moc (trestní právo, rodinné právo, občanské právo a související odvětví).

Naopak do správního práva spadají ty skupiny právních vztahů, kde na straně státu vystupuje i jiný orgán veřejné moci (obec, kraj, obecní úřad, krajský úřad, úřad práce, veřejná vysoká škola, profesní komora zřízená zákonem apod.).

Zjednodušeně lze správní právo charakterizovat jako výkon veřejné moci s výjimkou moci soudní.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next