Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

14.2. Preventivní činnost OSPOD

Činnost OSPOD lze rozdělit na činnost preventivní, spočívající především ve sledování osob žijících v příslušném místě s cílem vyhledávání dětí uvedených v ust. § 6 zákona č. 359/1999 Sb., poskytování poradenství a preventivních opatření tak, aby co nejméně docházelo k zásahům do rodinného a výchovného prostředí dítěte, pokud to není v jeho zájmu. Dále OSPOD provádí činnost poradenskou i represivní v případě, že je rodinné nebo výchovné prostředí dítěte narušeno.

Preventivní činnost

Preventivní činnost a její obsah lze nalézt v ust. § 10 zákona č. 359/1999 Sb. V rámci preventivní činnosti je obecní úřad povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednat s dítětem nedostatky v jeho chování. Ve věci právních nároků dítěte je obecní úřad povinen poskytnout poradenství, obecní úřad obce s rozšířenou působností je pak povinen pomoci i přímo se sepsáním návrhu, pokud jde o uplatňování nebo vymáhání výživného k dítěti. Dále je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen pomoci při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, je povinen poskytovat nebo zprostředkovat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte.

Individuální plán ochrany dítěte

Důležitou součástí práce OSPOD je zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny. Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, vypracovává se od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději do 1 měsíce od zařazení dítěte do evidence obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pravidelně se aktualizuje, zejména v situacích, kdy je uloženo výchovné opatření, nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy.

Případové konference

Orgán OSPOD je povinen pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců, odborných pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.

Oznamovací povinnost

Státní orgány, pověřené osoby (= nestátní subjekty pověřené sociálně právní ochranou dětí), školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Při plnění těchto povinností se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu. Z toho vyplývá, že osoba, které je zákonem nebo povolením svěřen výkon sociálně právní ochrany dětí, nemůže při oznamování skutečnosti, že by mohlo např. mezi jeho klienty jít o dítě uvedené v § 6, se nemůže dovolat své povinnosti mlčenlivosti uložené smlouvou s klientem (nebo jeho zákonným zástupcem) a dokonce ani povinnosti mlčenlivosti uložené např. zákonem o sociálních službách. Naproti tomu osoba poskytující sociální služby na základě zákona o sociálních službách nepověřená výkonem sociálně právní ochranou dětí má oznamovací povinnost jen ve výjimečných situacích. K tomu více zde.

Uložení povinnosti odborného poradenství

V případě výchovných problémů dítěte nebo při problémech rodičů, týkajících se výchovy dítěte, zejména nemohou-li se rodiče dohodnout mezi sebou na výchově, na styku s dítětem apod. může obecní úřad obce s rozšířenou působností doporučit pro dítě pomoc odborného poradenského zařízení – viz ust. § 12 zákona č. 359/1999 Sb. Pokud rodiče takovou pomoc dobrovolně nevyužijí, může jim to úřad stanovit jako povinnost. Jedná se o významnou pravomoc orgánu sociálně-právní ochrany, která může předejít dalším opatřením, která jsou již sankční povahy.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next