Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

14.6. Pobyt dítěte v zařízení

Důvody pobytu dítěte mimo rodinu:

- předběžné opatření (viz kapitola Umístění dítěte v zařízení)

- výchovné opatření (viz kapitola Výchovná opatření)

- ústavní výchova o v civilních řízeních (viz ust. § 971 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a násl.), nařizuje se v případě, že výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny tak, že je to v rozporu se zájmy dítěte nebo v jiných vážných případech, zejména selhala-li uložená výchovná opatření

- ochranná výchova o jde o opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, lze jej uložit při spáchání činu jinak trestného – viz ust. § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

- ochranné léčení ústavní (od 1.11.2017) o jde o opatření dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, lze jej uložit základě výsledků předchozího vyšetření duševního stavu dítěte, jestliže spáchalo čin jinak trestný ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky, a jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení je nebezpečný - viz ust. § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

Druhy zařízení

1) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

- dítě se tam umisťuje na základě: rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, žádosti zákonného zástupce, žádosti samotného dítěte - pro dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práv - délka pobytu dítěte v zásadě max. 6 měsíců, ve výjimečných případech 12 měsíců nebo po dobu určenou rozhodnutím soudu; poté musí být dítě vráceno k rodině, umístněno do (dočasné) pěstounské péče, nebo do ústavní výchovy - dítě navštěvuje zaměstnanec OSPOD podle potřeby, min. 1 x za 3 měsíce - na úhradu pobytu a péče o dítě se hradí příspěvek – povinnost jej hradit mají v zásadě rodiče dítěte nebo příjemce sirotčího důchodu v případě oboustranně osiřelého dítěte

2)Výchovně rekreační tábory pro děti

- zřizují se zpravidla v době školních prázdnin a jsou určeny proděti uvedené v ust. § 6 zákona č. 359/1999 Sb. - účelem pobytu ve výchovně rekreačních táborech pro děti je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků

3) Ústavní výchova - na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, resp. na základě předběžného opatření vydaného soudem - zařízeními jsou:

a) diagnostický ústav

- do diagnostického ústavu se dítě umisťuje na počátku výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy - diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti tzv. "program rozvoje osobnosti" - pobyt v diagnostickém ústavu by neměl přesáhnout 8 týdnů - diagnostický ústav dále rozhoduje o případném přemístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou do jiného zařízení - do diagnostického ústavu je dítě umístěno po zadržení na útěku z jiného zařízení

b) dětský domov

- zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování a rovněž o nezletilé matky spolu s jejich dětmi - zpravidla jsou zde umisťovány děti ve věku 3 – 18 let - děti se vzdělávají ve školách mimo dětský domov

c) dětský domov se školou

- pro děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování nebo vyžadují výchovně léčebnou péči pro svou duševní poruchu - pro děti s uloženou ochrannou výchovou (na základě zákona o soudnictví ve věcech mládeže) - pro nezletilé matky s dětmi, které naplňují některou z uvedených podmínek - zpravidla jsou zde umisťovány děti od 6 let

d) výchovný ústav

- pro děti starší 15 let (výjimečně pro děti od 12 let) se závažnýcmi poruchami chování a nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou

Povinnosti OSPOD

Sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte zařízeních pro ústavní výchovu a zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení. Za tím účelem navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce nebo častěji podle potřeby dítě, s kterým je oprávněn mluvit bez přítomnosti dalších osob a je oprávněn nahlížet do jeho spisové dokumentace. Jednou za 3 měsíce navštěvuje též rodiče dítěte Souhlas úřadu je podmínkou pro povolení pobytu dítěte u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob a pro prodloužení tohoto pobytu.

Povinnosti při sdělování údajů

Jednotlivé orgány OSPOD, komise a poradní sbory jsou povinny sdělovat si navzájem údaje z evidence a spisové dokumentace, které vedou, a to v rozsahu nezbytném pro potřeby těchto orgánů.

Povinnost mlčenlivosti

Zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili. Mimo jiné jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila na situaci dítěte, které se octlo v přímém ohrožení, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o místu pobytu rodiče, který se stal obětí domácího násilí v rodině s dítětem, a jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o osobách, jímž bylo dítě svěřeno do péče před osvojením, jakož i o místě pobytu takového dítěte. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu nebo na základě zákona.

Práva dětí při pobytu ve výchovném ústavu

odkazujeme na veřejně dostupný soubor otázek a odpovědí veřejného ochránce práv zde

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next