Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.7.6.1. Placení pojistného

Pojistné a zálohy lze platit:

  1. na účet zdravotní pojišťovny

  2. v hotovosti pověřenému zaměstnanci zdravotní pojišťovny

    POZOR NA LHŮTU: při platbě na účet je pojistné zaplaceno až dnem připsání částky na účet zdravotní pojišťovny. Je proto nutno počítat se lhůtou, ve které má banka povinnost peněžní prostředky převést, a to je (podle zákona o platebním styku) do konce následujícího pracovního dne od přijetí platebního příkazu; pokud platební příkaz není zadán v provozní době banky, je okamžik přijetí stanoven jako začátek následující provozní doby banky.

    Pokud je platba prováděna na účet poštovní složenkou, je nutno přičíst ještě lhůtu 2 pracovní dny, kterou má pošta od přijetí platby k jejímu doručení bance (tato lhůta vyplývá z § 17 odst. 4 zákona o pojistném na zdravotní pojištění).

Osoby bez zdanitelných příjmů, jakož i OSVČ, mají povinnost zaplatit pojistné nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí. (Podrobněji k jednotlivým plátcům viz kapitola Kdo je plátcem pojistného).

Pojistné je nutno poukazovat správné (příslušné) zdravotní pojišťovně a pod správným variabilním symbolem, jinak se nepovažuje za zaplacené řádně a včas. V případě nesprávného variabilního symbolu se však pojistné bude považovat za zaplacené, prokáže-li plátce, že zaplatil pod nesprávným variabilním symbolem.

Důsledkem prodlení s platbou pojistného je penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení! Vedle toho připadají v úvahu další sankce - pokuta a přirážka k pojistnému.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next