Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.7.13. Regulační poplatky

Kdo má povinnost hradit regulační poplatek?

Pojištěnec, který využil hrazené služby poskytovatele zdravotních služeb. Za dítě / osobu bez způsobilosti k právním úkonům má tuto povinnost zákonný zástupce. Poplatek se platí v souvislosti s návštěvou lékaře nebo v případě hospitalizace do 8 dnů po ukončení hospitalizace. Pokud je pojištěnec hospitalizován po dobu delší 30 dní, platí se regulační poplatek vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Příklad: v praxi bohužel někdy poskytovatelé vymáhají i soudně drobné nedoplatky na regulačních poplatcích. V případech, když "žalovaným" je dítě, lze se ubránit u soudu tím, že dítě povinnost zaplatit poplatek nemělo. (Rodič by měl však okamžitě poplatek zaplatit, jinak může očekávat novou žalobu.)

Na žádost pojitěnce je poskytovatel povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci doklad o zaplacení poplatku s uvedením čísla pojištěnce, výše regulačního poplatku, dne jeho zaplacení, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o poskytovatele lékárenské péče, též s uvedením názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do limitu podle odst. 1 § 16b, zákona č. 48/1997 Sb.

Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.

Kdy se platí regulační poplatek?

30 Kč se platí za:

 1. návštěvu praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologie, zubního lékaře, a to v případech, kdy bylo provedeno klinické vyšetření

 2. návštěvu lékaře specialisty (lékaře u poskytovatele specializované ambulantní péče)

 3. návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem, praktickým lékařem pro děti a dorost

 4. návštěvu u klinického psychologa a u klinického logopeda

 5. za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení předepsaných hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na jejich počet.

90 Kč se platí za:

 1. využití lékařské pohotovostní služby

 2. využití pohotovostní služby zubního lékaře v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinanční dobou poskytovatele

100 Kč se platí za:

 1. každý den, ve kterém je poskytována lůžková péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče; den počátku a konce poskytování péče se počítá jako jeden den

 2. obdobně za pobyt průvodce dítěte, pokud je hrazený ze zdravotního pojištněí

Kdy se regulační poplatek neplatí?

Kompletní výčet případů, kdy se regulační poplatek neplatí, najdeme v § 16a, zákona č. 48/1997 Sb. Uvádíme některé v praxi běžné případy:

 1. jde o preventivní prohlídku

 2. jde o laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření, nebo jde o vyšetření lékařem transfúzní služby při odběru krve

 3. jde o návštěvu lékaře (s výjimkou klinického psychologa a klinického logopeda) dítětem do 18 let věku včetně

 4. jde o péči o narozené dítě při pobytu v porodnici ode dne porodu do dne propuštění

 5. jde o pojištěnce, který se prokáže potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů

 6. jde o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb (pozn.: sociální službou zdravotnického zařízení lůžkové péče se rozumí péče o osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next