Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.1. Pojištěné osoby a doba pojištění

Pojištění je podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění.

Pojištěný je:

  1. zaměstnanec uvedený v § 5 zákona č. 187/2006 Sb. (zejména se jedná o zaměstnance v pracovním poměru, a dále také o zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a od 1.1.2012 též za podmínek § 7a, zákona č. 187/2006 Sb. zaměstnance na dohodu o provedení práce); zaměstnanci jsou pojištění povinně.

  2. OSVČ, a to dobrovolně (pokud podala přihlášku k pojištění na předepsaném tiskopisu).

Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění nebo v době přerušení pojištění.

Doba pojištění

Dobu pojištění podrobně upravuje § 10, zákona č. 187/2006 Sb. Pojištění u zaměstnanců činných v pracovním poměru vzniká dnem nástupu do práce, u zaměstnanců činných na dohodu o pracovní činnosti dnem, kdy poprvé po uzavření dohody začal vykonávat práci

Přerušení pojištění:

Pojištění zaměstnance se přerušuje po dobu, po kterou zaměstnanec nevykonává práci z důvodu:

  1. pracovního volna bez náhrady příjmu nebo služebního volna, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, jde-li o volno, na které nemá zaměstnanec nárok podle zvláštního právního předpisu a trvalo-li toto volno nepřetržitě po dobu delší než 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích; pojištění se přerušuje prvním dnem, ve kterém zaměstnanec přestal vykonávat práci z důvodu tohoto pracovního nebo služebního volna,

  2. rodičovské dovolené, s výjimkou doby, za kterou zaměstnanci náleží peněžitá pomoc v mateřství.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next