Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.5.1. Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství OSVČ je navíc účast na pojištění jako OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má:

  1. pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,

  2. pojištěnec, pokud převzal dítě (do 7 let věku) do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 38, zákona č. 187/2006 Sb.),

  3. pojištěnec, který pečuje o dítě (do 7 let věku), jehož matka zemřela,

  4. pojištěnec, který o dítě (do dosažení 1 roku věku) pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství,

  5. pojištěnec, který pečuje o dítě (do dosažení 1 roku věku) a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next