Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.4.4. Výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Podpůrčí doba končí uplynutím 380 kalendářních dnů, i když dočasná pracovní neschopnost trvá dále. Nemocenské však lze vyplácet i po skončení podpůrčí doby. Podmínkou pokračující výplaty nemocenského je, že lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Podmínkou pokračující výplaty dále je:

  • podání písemné žádosti pojištěncem (orgán nemocenského pojištění nemůže sám z vlastního ponětu zahájit řízení o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby)

  • kladné vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění

  • rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění

Na výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby má pojištěnec nárok, pokud podal žádost a vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění je kladné.

Výplata nemocenského se prodlužuje vždy nejdéle na 3 měsíce, poté je nutné podat další žádost.

Žádost se podává u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Lékař orgánu nemocenského pojištění posuzuje na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce podané orgánu nemocenského pojištění, zda lze očekávat, že tento pojištěnec po uplynutí podpůrčí doby nabude v krátké době pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. K tomuto posouzení je orgán nemocenského pojištění oprávněn požádat ošetřujícího lékaře o vyjádření o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a o předložení lékařských zpráv, nálezů a posudků a zpráv o průběhu nemoci; ošetřující lékař je povinen této žádosti vyhovět ve lhůtě 8 kalendářních dní od doručení této žádosti, nestanoví-li orgán nemocenského pojištění lhůtu delší.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next