Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.8. Vyplacení dávek

Pokud se jedná o nárokovou dávku (její přiznání nezáleží na uvážení orgánu hmotné nouze), vzniká na ni nárok od prvního dne kalendářního měsíce, v němž bylo zahájeno řízení (např. žádost podána 15.1. - dávka náleží už od 1.1.), pokud v tomto měsíci osoba splnila všechny podmínky nároku na dávku. Pokud odpadnou skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, případně se změní, dávka se odejme, případně zvýší nebo sníží od měsíce následujícího měsíci, v němž tato skutečnost nastala.

Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně.

Doplatek na bydlení se vyplácí měsíčně v kalendářním měsíci, za který náleží. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního období.

Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně.

Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů (§ 4b, zákona č. 435/2004 Sb.), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím platební funkce karty, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.

Způsob výplaty:

Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

  1. příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

  2. mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu hrozící újmy na zdraví může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

  3. mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 (na nezbytné výdaje na základní předměty dlouhodobé potřeby, na jednorázové výdaje) určí plátce dávky jako způsob výplaty využitím platební funkce karty, využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty prostřednictvím karty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem.

Často používané poukázky včetně vysvětlení pro a proti systému pokukázek lze najít zde http://www.edenred.cz/rizeni-verejnych-vydaju/ticket-service.aspx.

Příjemcem dávky je ten, komu byla dávka přiznána. Orgán pomoci v hmotné nouzi ustanoví zvláštního příjemce vždy v případech, kdyby se výplatou dávky příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, v jejichž prospěch je příjemce dávky povinen dávku používat, nebo nemůže-li příjemce výplatu přijímat anebo kdyby hrozila ztráta bydlení příjemce a s ním společně posuzovaných osob. Orgán pomoci v hmotné nouzi může ustanovit zvláštního příjemce i z dalších vážných důvodů. Souhlas příjemce s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že příjemce nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud příjemce vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.

Dávky pomoci v hmotné nouzi nepodléhají výkonu rozhodnutí nebo exekuce a nemohou být ani předmětem dohody o srážkách z příjmu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next