Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.3.1. Oprávněné osoby a osoby společně posuzované

Okruh oprávněných osob je stanoven v § 5 zákona č.111/2006 Sb. Podmínky nároku na dávku jsou ale ještě dále zúženy v § 3 zákona č. 111/2006 Sb. Zúžení je poměrně nešikovně formulováno negativním způsobem „osoba, která není v hmotné nouzi“. Znamená to, že jednotlivé podmínky zde stanovené je třeba brát tak, že je osoba, která chce o dávku žádat musí splňovat, resp. nesmí je porušovat. Okruh těchto podmínek i oprávněných osob je rozdělen na dvě skupiny podle druhu dávky – příspěvek na živobytí společně s doplatkem na bydlení a vedle toho mimořádná okamžitá pomoc. Je to dáno rozdílným účelem dávek. Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dlouhodobější opakované dávky, které mají zajistit finanční sanaci rodiny, která je dlouhodobě bez příjmů a majetku. Mimořádná okamžitá pomoc je určena v případě náhlého výpadku příjmu a ve zvláštních situacích. Druhou podmínkou pro nárok na dávku je výše rozhodného příjmu, která nesmí překonat hranici stanovenou pro tu kterou dávku.

Pro stanovení nároku se počítá příjem osob společně posuzovaných dohromady, stejně tak podmínky nároku musí v zásadě splňovat všechny společně posuzované osoby. Definici společně posuzovaných osob lze najít v § 4 zákona č. 110/2006 Sb.

Z okruhu společně posuzovaných osob jsou vyloučeny osoby, kterým se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce, a dále osoby, kterým nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodily pracovní neschopnost, nebo jim vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši.

Pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob shodný jako u příspěvku na bydlení poskytovaného podle zákona č. 117/1995 Sb. Výjimkou tvoří situace, kdy v případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení, tedy např. ubytovnu.

Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech hodných zvláštního zřetele z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit na žádost žadatele o dávku tu osobu, u které žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb.

Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob, do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next