Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.3.6. Občané EU - nárok na dávky

Podrobné informace naleznete v samostatné kapitole Sociální zabezpečení cizinců!

Občané některého z členských států EU mají přístup k dávkám pomoci v hmotné nouzi o něco složitější než občané ČR. Pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi je třeba, aby žadatel byl hlášen v ČR k pobytu alespoň po dobu 3 měsíců a společně s ním i ostatní společně posuzované osoby nebo, aby se na takovou osobu (nebo jejího rodinného příslušníka) vztahovalo přímé nařízení Evropské Komise. V současné době tyto věci řeší Nařízení Evropské komise č. 883/2004. V zásadě se toto Nařízení vztahuje na osoby, které přijely do ČR za prací – jsou zde zaměstnány nebo podnikají - a na jejich rodinné příslušníky.

Neodůvodnitelná zátěž systému

Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi je navíc ještě zúžen posuzováním nedůvodnitelné zátěže. Posuzování neodůvodnitelné zátěže se týká pouze občanů EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt. Osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pokud:

a) je účastna nemocenského pojištění, nebo je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění, anebo je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nebo

b) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

U ostatním osob se pak hodnotí systémem bodů

a) délka pobytu na území České republiky,

b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky,

c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České republiky,

d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti.

Systém bodového ohodnocení je obsažen v § 16 zákona č. 111/2006 Sb., v odstavci 4) a následujících.

Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů. V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému pomoci v hmotné nouzi.

Pokud je osoba považována za neodůvodnitelnou zátěž systému, nemá nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next