Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.3.5. Další kritéria pro přiznání nebo nepřiznání nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi

Osoby se sníženou schopností práce. Posouzení schopnosti takové osoby zvýšit si příjem vlastní prací vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu provádí OSSZ. Posuzuje přitom schopnost započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující, zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti a schopnost vykonávat zaměstnání odpovídající kvalifikaci. Bude-li osoba posouzena jako schopná určitého posunu ve svých pracovních možnostech, bude na to brán zřetel v souvislosti s nárokem na dávky pomoci v hmotné nouzi.

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Veřejná služba – Výkon veřejné služby se považuje za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací, pokud je služba vykonávána alespoň 20 hodin měsíčně a zároveň osoba projevuje prokazatelně vlastní snahu o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti – např. využitím služeb agentur práce, inzerce apod. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí pracovněprávní předpisy. Pro výkon veřejné služby osobou mladší 18 let se použijí pracovněprávní předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je obec povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena. Osoba vykonávající veřejnou službu odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně. Obec je oprávněna požádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí informací o tom, zda osoba vykonávající veřejnou službu již někdy veřejnou službu vykonávala a jak byla hodnocena. Potřebné informace poskytne obci příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi bezodkladně.

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi. Týká se pouze občanů EU, kteří nemají v ČR trvalý pobyt. Osoba se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému pokud:

a) je účastna nemocenského pojištění, nebo je jako osoba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění, anebo je osobou, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, nebo

b) před zahájením řízení o dávce byla v České republice výdělečně činná a v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná důchodového pojištění a nemá ke dni zahájení řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

U ostatním osob se pak hodnotí systémem bodů

a) délka pobytu na území České republiky,

b) doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky,

c) doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České republiky,

d) možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry nezaměstnanosti.

Systém bodového ohodnocení je obsažen v § 16 zákona č. 111/2006 Sb., v odstavci 4) a následujících.

Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy považuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se vždy nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů. V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20 bodů, příslušný orgán rozhodne, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému. Při tomto rozhodování se přihlíží k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasné obtíže, a zda poskytnutím dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému pomoci v hmotné nouzi.

Pokud je osoba považována za neodůvodnitelnou zátěž systému, nemá nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next