Právo a terénní sociální práce

Okruh společně posuzovaných osob

Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu (viz § 4, zákona č. 110/2006 Sb.)

Výjimkou je doplatek na bydlení, kde se je okruh společně posuzovaných osob stejný jako u příspěvku na bydlení (= společně posuzovány jsou všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu, podmínka vedení společné domácnosti se nevyžaduje). Tato výjimka neplatí v případě doplatku na bydlení u jiné než nájemní formy bydlení (odst. 5 § 33, zákona č. 111/2006 Sb.).

V případě, že osobu lze posuzovat v rámci více okruhů společně posuzovaných osob, určí orgán hmotné nouze, do kterého okruhu osoba patří, podle skutečného soužití osob.

Vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob

Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech hodných zvláštního zřetele z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit na žádost žadatele o dávku tu osobu, u které žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next