Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.10. Řízení ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi

Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou (s účinností od 1.1.2012):

 1. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu

 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí

V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní některé úkoly rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady, a to v přenesené působnosti.

Řízení ve věcech dávek pomoci v hmotné nouzi se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. Zde budou stručně uvedeny pouze odchylky oproti klasickému správnímu řízení.

Podání žádosti o dávky

Pro stanovení nároku na některou dávku pomoci v hmotné nouzi je nutné podat žádost na předepsaném formuláři, které lze najít na http://portal.mpsv.cz/forms. Žádost podává osoba, která se domnívá, že splňuje nárok na dávku u místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Místně příslušná je krajská pobočka Úřadu práce podle místa, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu. Není-li žadatel hlášen k trvalému pobytu, stanoví další pravidla pro místní příslušnost § 64, zákona č. 111/2006 Sb. U MOP je příslušnou také krajská pobočka Úřadu práce v místě, kde došlo k situaci, která vyžaduje mimořádnou okamžitou pomoc.

Žádost se podává buď u konkrétní pracovnice, která je povinna s vyplněním žádosti žadateli pomoci, nebo podatelnou. Při podávání žádosti podatelnou lze požadovat potvrzení o tom, že žádost byla podána (obvykle podacím razítkem na kopii žádosti). Žádost lze podat i poštou – nejlépe doporučeným dopisem s tím, že žadatel si uschová kopii podané žádosti spolu s podacím lístkem. Správní orgán není oprávněn odmítnout přijetí žádosti, byť by se jednalo o zjevně nesmyslnou žádost (!!!). V případě, že však žádost není písemně formulářem podána, nelze dávku přiznat a nelze se ani odvolat proti případnému zamítavému rozhodnutí. Základem sporů o to, zda někdo má nebo nemá nárok na určitou dávku, tedy musí být písemné podání žádosti. Bez toho není správní orgán povinen ani oprávněn nijak jednat. Pokud tedy úřad žádost odmítne přijmout, je nejlepší se otočit, dojít na nejbližší poštu a žádost poslat na adresu úřadu dodporučeně (pokud možno si uschovat kopii žádosti a podací lístek).

Různé skutečnosti v žádosti uvedené, je třeba prokazovat. Důkazním prostředkem jsou především listiny a svědecké výpovědi. V určitých případech lze užít čestné prohlášení. V řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi se obvykle nevyžadují ověřené kopie, stačí obyčejné. Originály se k žádosti nepřikládají nikdy, z důvodu jejich možné ztráty.

Rozhodování o dávce a opravné prostředky

V řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi se nevydává rozhodnutí, pokud žádosti bylo vyhověno. Rozhodnutí se však vždy vydává v případě, že

 1. dávka nebyla přiznána,

 2. dávka byla odejmuta,

 3. dávka byla snížena,

 4. výplata dávky byla zastavena,

 5. jde o přeplatek na dávce,

 6. jde o rozhodnutí podle § 16 zákona č. 111/2006 Sb., odst. 6,

 7. jde o rozhodnutí podle § 76 zákona č. 111/2006 Sb., odst. 3,

 8. jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce (§ 40 zákona č. 111/2006 Sb., odst. 2),

 9. jde o rozhodnutí podle § 54 zákona č. 111/2006 Sb., odst. 1.

V takových případech je správní orgán povinen vydat rozhodnutí obsahující výrok, řádné odůvodnění a poučení o opravných prostředcích. Rozhodnutí lze napadnout odvoláním a domáhat se jeho změny. Odvolání proti rozhodnutí vydaném podle zákona o pomoci v hmotné nouzi nemá odkladný účinek! Tzn. například u rozhodnutí o odejmutí dávky podání odvolání nezpůsobí, že dávka bude po dobu odvolacího řízení dál vyplácena.

V ostatních případech, kdy úřad nevydává rozhodnutí, vydává písemné oznámení o dávce a její výši, které doručuje (obyčejnou zásilkou) příjemci. Proti tomuto postupu lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce. V praxi však půjde o naprosto výjimečné případy, např. chyby v psaní apod.

Správní rozhodnutí vydaná orgány pomoci v hmotné nouzi vykonávají tyto orgány, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí provádí ten orgán pomoci v hmotné nouzi, který vydal rozhodnutí v prvním stupni řízení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next