Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.5. Příspěvek na živobytí

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob.

 • Za osobu v hmotné nouzi se pro účely příspěvku na živobytí rozumí pouze osoba, která splňuje podmínku příjmu podle písm. A).

 • Příjmem pro účely příspěvku na živobytí rozumí příjem ponížený o přiměřené náklady na bydlení (viz předchozí odkaz).

 • Částka živobytí osoby činí:

  1. u nezaopatřeného dítěte částku životního minima, popřípadě zvýšenou o dietu (§ 29),

  2. u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, částku existenčního minima (zvýšení podle § 26-28 nenáleží)

  3. u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem, částku existenčního minima; to neplatí, pokud dluh na výživném vznikl až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného (zvýšení podle § 26-28 nenáleží)

  4. u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, částku existenčního minima (zvýšení podle § 26-28 nenáleží)

  5. u osoby, která není uvedena v předchozích písmenech, částku existenčního minima, případně zvýšenou podle § 26-29.

   Čáskty životního a existenčního minima do 31.12.2011 stanoví zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Od 1.1.2012 došlo ke zvýšení částek nařízením vlády č. 409/2011 Sb.

Zvýšení podle § 26

Zvýšení o polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem náleží osobě, která majetek

 1. nemá

 2. má, ale nelze jej využít ke zvýšení příjmu,

 3. má a využívá jej ke zvýšení příjmu.

Zvýšení podle § 27

Zvýšení o polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem má osoba, která

 1. nemá nároky ani pohledávky,

 2. prokazatelně všechny své nároky a pohledávky uplatnila.

Zvýšení podle § 29

Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis dále stanoví odbornost lékaře, který je příslušný k potvrzení potřeby příslušného typu diety.

Výše příspěvku na živobytí

Výše příspěvku na živobytí činí za kalendářní měsíc

 1. u osoby, která není společně posuzovaná, rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem osoby,

 2. u společně posuzovaných osob rozdíl mezi částkou živobytí společně posuzovaných osob (= součet částky živobytí osob) a příjmem společně posuzovaných osob.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next