Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.9. Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce a osoby společně posuzované

Žadatel o dávku, příjemce i společně posuzované osoby jsou povinni:

 1. osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu

 2. na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav,

 3. podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně a poskytnout součinnost k vypracování lékařského posudku (sdělit potřebné údaje, předložit nálezy ošetřujících lékařů apod.)

Příjemce dávky je povinen

 1. písemně oznámit orgánu pomoci v hmotné nouzi změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl,

 2. vyhovět výzvě orgánu pomoci v hmotné nouzi, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán pomoci v hmotné nouzi delší lhůtu.

Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o dávce:

 1. osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, a to na výzvu příjemce; pokud tak neučiní, je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen společně posuzovanou osobu vyzvat, aby tuto povinnsot splnila do 8 dnů, příp. se s ní dohodne na delší lhůtě

 2. písemně ohlásit orgánu pomoci v hmotné nouzi změny ve skutečnostech, které osvědčila podle písmene a), a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo

Důsledky porušení povinností:

Nesplní-li žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná výše uvedené povinnosti, může být po předchozím upozornění žádost o dávku zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta.

Pokud by z těchto důvodů byla dávka odejmuta, není žadatel/příjemce a osoba společně posuzovaná osobou v hmotné nouzi po dobu 3 kalendářních následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta.

Žadateli, příjemci nebo společně posuzované osobě může být pro neplnění výše uvedených povinností uložena pořádková pokuta až do 10 000 Kč; pokutu nelze uložit, jestliže příjemci nebo společně posuzované osobě vznikla pro nesplnění uvedených povinností povinnost uhradit přeplatek na dávce.

Dávka neprávem přiznaná nebo vyplacená

V případě, že je dávka neprávem

 1. přiznaná,

 2. vyplácená, nebo

 3. vyplácená ve vyšší částce, než v jaké náleží,

má to tyto důsledky:

 1. dávka se odejme nebo se její výplata zastaví / sníží, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena.

 2. osoba, které byla dávka odejmuta, a osoby společně s ní posuzované, nejsou osobami v hmotné nouzi po dobu 3 kalendářních následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta

 3. jestliže příjemce dávky přijímal dávku, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že tato dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jestliže dávka byla přiznána nebo její výše stanovena na základě nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů, sdělených příjemcem, je povinen částky neprávem přijaté vrátit

 4. jestliže osoba společně posuzovaná s příjemcem dávky způsobila, že dávka byla poskytována neprávem, ačkoliv to musela z okolností předpokládat, je povinna neoprávněně poskytnuté částky vrátit; jestliže přeplatek na dávce způsobili společně příjemce a osoba společně posuzovaná, odpovídají za přeplatek solidárně.

Povinnost vrátit dávku poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byla dávka vyplacena.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next