Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.7. Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou pomoci v hmotné nouzi, která má řešit různé situace, do nichž se může osoba s nízkými příjmy dostat a které je nutné bezodkladně řešit. Jak napovídá název dávky, jedná se vždy o situace, u kterých je potřeba okamžitého řešení (nelze čekat na příjmy z jiných dávek nebo jiných zdrojů).

Tuto dávku poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušný dle místa trvalého pobytu žadatele. Jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod takového úřadu, je místně příslušným ten pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu k této situaci došlo.

Zákon upravuje pět takových situací, pro každou z nich je odlišně stanovena výše dávky:

  1. Osoba má nárok na MOP pokud s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma na zdraví. Výše MOP se stanoví k doplnění příjmu do výše životního minima u nezaopatřeného dítěte a do výše existenčního minima u ostatních osob.

  2. Osoba, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi, má nárok na MOP, jestliže ji postihla vážná mimořádná událost (zejm. živelní pohroma) a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. Výše MOP se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 46.890,- Kč.

  3. Osoba, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi, má nárok na MOP, jesliže nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě některých z těchto nákladů: k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Výše MOP se stanoví až do výše jednorázového výdaje.

  4. Osoba dle předcházejícího bodu, pokud nemá prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Výše MOP se stanoví až do výše nákladů, s tím, že, že součet dávek podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce (tj. 31.260 Kč).

  5. Osoba, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi, má nárok na MOP, jesliže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. Výše MOP se stanoví jednorázově až do výše 1 000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce (tj. 12.504 Kč).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next