Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.2. Kdo může žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi

O příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení může žádat:

  1. osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců, a to pokud má bydliště na území ČR,

  2. osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu, a to pokud má bydliště na území ČR,

  3. cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území ČR,

  4. občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště na území ČR; ke splnění hlášení podmínky k pobytu přitom stačí hlášení podle § 93, zákona č. 326/1999 Sb.

  5. rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, a to pokud má bydliště na území ČR; ke splnění hlášení podmínky k pobytu přitom stačí hlášení podle § 93, zákona č. 326/1999 Sb.,

  6. cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, a to pokud mají bydliště na území České republiky.

O mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) může navíc (kromě výše uvedených osob) žádat kterákoli osoba, která na území ČR legálně pobývá. Pokud jde o MOP osobě, které s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma na zdraví (§ 2 odst. 3), o tuto může požádat i osoba, která nesplňuje výše uvedené podmínky ani podmínku legálního pobytu.

K pojmu "bydliště":

odst. 6, § 5 zákona č. 111/2006 Sb. uvádí definici pojmu "bydliště" pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi a také dávek státní sociální podpory. Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.

Hlášený pobyt podle § 93 zákona o pobytu cizinců:

Hlášený pobyt (dle písm. d) se týká občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Nejde o trvalý pobyt ani ve smyslu zákona o pobytu cizinců ani ve smyslu zákona o evidenci obyvatel. Občan EU, který hodlá v ČR pobývat déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek má nárok, aby mu Policie vydala na jeho žádost potvrzení o přechodném pobytu na území. K žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území občan Evropské unie předloží

a) cestovní doklad (stačí občanský průkaz),

b) doklad potvrzující účel pobytu, ale jen v tom případě, že jde o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium; to znamená, že v případě, že jeho pobyt tady nemá vyjmenovaný účel, nemusí předkládat nic,

c) fotografie,

d) doklad o zdravotním pojištění, pokud je účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, nemusí tento doklad předkládat

e) doklad o zajištění ubytování na území.

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám je občanem Evropské unie předloží navíc doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana Evropské unie.

Rodinný příslušník občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, je povinen požádat policii o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat ve lhůtě do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Policie vydá takovému rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next