Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.4.2. Podmínka vlastního přičinění při zvyšování příjmu

Osoba není osobou v hmotné nouzi, pokud prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním

Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu:

  1. řádným uplatněním nároků a pohledávek (= nároků na dávky z jiných systémů, na výživné, nároků z pracovních vztahů a jiných pohledávek)

  2. prodejem nebo jiným využitím majetku

Má se za to, že osoba prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, pokud nedojde k využítí majetku nebo k řádnému uplatnění nároku nebo pohledávky do 3 měsíců, za které pobírá tato osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná příspěvek na živobytí. Takto se má za to rovněž u rodiče - zákonného zástupce nezletilého dítěte, pokud nedojde k využití majetku nezletilého dítěte, přestože by mohl být ve prospěch ostatních společně posuzovaných osob využíván, a to na základě vyjádření příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě nejsou-li řádně uplatněny nároky a pohledávky tohoto dítěte po uplynutí 3 kalendářních měsíců, za které je pobírán příspěvek na živobytí.

Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u

  1. nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení,

  2. věcí souvisejících se zdravotním postižením osoby (zdravotnická technika, zvláštní pomůcky, nezbytné úpravy a vybavení bytu, motorové vozidlo a jeho úprava),

  3. motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání,

  4. uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem,

  5. majetku, který nepodléhá výkonu rozhodnutí,

  6. orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí vyžadovat prodej nebo jiné využití majetku též v případě, kdy majetek přispívá k pracovnímu uplatnění osob.

Možnost využití prodeje nebo jiného využití movitého a nemovitého majetku pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním se posuzuje až po uplynutí 3 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá.

Prodej nebo jiné využití majetku příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jeho prodej nebo jeho jiné využití by nebyly úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud to nelze po osobě spravedlivě žádat.(§ 14, zákona č. 111/2006 Sb.)

Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat. (§ 13, zákona č. 111/2006 Sb.)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next