Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.4.1. Podmínka vedení v evidenci ÚP nebo výdělečné činnosti

Jednou z podmínek pro to, aby osoba byla považována za osobu v hmotné nouzi, je, že je vedena v evidenci Úřadu práce, pokud není výdělečně činná (v pracovním vztahu, jako OSVČ).

Splnění této podmínky se nevyžaduje, pokud se jedná o osobu:

  1. starší 68 let,

  2. která je poživatelem starobního důchodu,

  3. která je invalidní ve třetím stupni,

  4. pobírající dávky nemocenského pojištění v těhotenství a mateřství / rodičovství nebo pobírající rodičovský příspěvek, nebo po této době osobně pečující o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístněno v jeslích nebo v mateřské škole,

  5. osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé v I. stupni, nebo o jinou osobu závilou ve II., III. nebo IV. stupni, a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc; je-li pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,

  6. která je poživatelem příspěvku na péči ve II., III. nebo IV: stupni,

  7. která je nezaopatřeným dítětem,

  8. která je uznána dočasně práce neschopnou, anebo je práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

I pokud by osoba nesplňovala tuto podmínku, může orgán pomoci v hmotné nouzi v odůvodněných případech určit, že takovou osobu bude považovat za osobu v hmotné nouzi (§ 3 odst. 3).

Jestliže osoba pro neplnění této podmínky není v hmotné nouzi, nemůže jako oprávněná osoba žádat o dávku / být nadále příjemcem dávky, může však být společně posuzovanou osobou. Pokud je společně posuzovanou osobou, posuzuje se společně pro účely zjištění nároku na dávky. Pro stanovení výše dávek se neposuzuje společně, pokud jde o příspěvek na živobytí, u ostatních dávek se při stanovení jejich výše společně posuzuje.

.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next