Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.4.3. Podmínka příjmu

Při splnění dalších podmínek se osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob buď:

  1. po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo, nebo

  2. příjem dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služby s bydlením bezprostředně spojené (dále jen "odůvodněné náklady na bydlení").

-

Příjem

Za příjem se považuje (§ 9, zákona č. 111/2006 Sb.):

  1. 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů ( odst. 1 a odst. 10 § 6, zákona č. 586/1992 Sb.), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených Úřadem práce České republiky podle [[zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele]],

  2. 80 % příjmu z náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti / z dávky nemocenského pojištění,

  3. 80 % z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

  4. 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu (§ 7, zákona č. 110/2006 Sb., § 8, zákona č. 110/2006 Sb.), s výjimkou příspěvku na živobytí.

-

Přiměřené náklady na bydlení

jsou (§ 34, zákona č. 111/2006 Sb. a § 9 odst. 2):

  • nájemné, a to až do výše, která je v místě obvyklá

  • v případě vlastního / družstevního bytu platby obdobné nájemnému až do výše nákladů uvedených pro tuto formu bydlení v zákoně o státní sociální podpoře (písm. b) odst. 1 § 25, zákona č. 117/1995 Sb.)

  • pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu včetně prokazatelné úhrady energií až do výše, která je v místě obvyklá (výše se určuje jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných úhrad; takto určené náklady na energie lze v odůvodněných případech - zejm. dlouhodobá nemoc osoby, vyšší spotřeba v důsledku zdravotního postižení - zvýšit až o 10 %).

  • to vše však nejvýše do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob.

Správní uvážení

Vedle těchto kritérií dává zákon orgánu hmotné nouze možnost posuzovat osobu za osobu v hmotné nouzi, i když nesplňuje uvedené podmínky, pokud jí hrozí vážná újma na zdraví (odst. 3 § 2, zákona č. 111/2006 Sb.), a na druhé straně neposuzovat osobu i přes splnění výše uvedených podmínek za osobu v hmotné nouzi, pokud její celkové sociální a majetkové poměry jí mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a ostatních základních osobních potřeb (odst. 4 § 3, zákona č. 111/2006 Sb.).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next