Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.4.5. Osoby, které nejsou v hmotné nouzi

I v případě splnění výše uvedených podmínek osoba není osobou v hmotné nouzi, pokud:

  1. je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání (odst. 5 § 25, zákona č. 435/2004 Sb.) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120, zákona č. 435/2004 Sb.); v těchto případech osoba není v hmotné nouzi po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,

  2. je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění,

  3. je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu5), a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce,

  4. nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále trváa tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc,

  5. je osobou, které nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši.

  6. je osobou, které byla dávka odejmuta pro porušení povinností žadatele / příjemce dávky / společně posuzované osoby nebo pro neoprávněné přiznání / vyplacení dávky, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta.

Důsledky pro společně posuzované osoby

Je-li osoba výše uvedená s výjimkou osoby ve výkonu trestu/vazbě/detenci osobou společně posuzovanou, posuzuje se společně pro účely zjištění nároku na dávku, a také pro účely stanovení výše dávky s výjimkou příspěvku na živobytí, kde se s ní při stanovení výše příspěvku nepočítá.

Správní uvážení

V odůvodněných případech může orgán v hmotné nouzi výše uvedené osoby s výjimkou osoby ve výkonu trestu/vazbě/detenci považovat za osobu v hmotné nouzi.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next