Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.6. Doplatek na bydlení

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34, zákona č. 111/2006 Sb.) snížených o příspěvek na bydlení byl

  1. jeho příjem zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby, nebo

  2. příjem společně posuzovaných osob, zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí, nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.

Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že doplatek na bydlení se poskytne i v případě, že podmínka hlášení k pobytu není splněna,

Doplatek na bydlení u jiné než nájemní formy bydlení (odst. 5 § 33, zákona č. 111/2006 Sb.)

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu užívající jinou než nájemní formu bydlení. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje též ubytování osob v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení podle zákona o sociálních službách. V tomto případě neplatí podmínka získání příspěvku na živobytí, ani podmínka užívání bytu v obci, v níž je osoba hlášena k trvalému pobytu.

Výše doplatku na bydlení

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení, vyplacený v měsíci bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci, a částkou, o kterou příjem osoby / společně posuzovaných osob, zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí, převyšuje částku živobytí osoby / společně posuzovaných osob.

Pokud v rámci společně posuzovaných osob, které jsou posuzovány pro účely pomoci v hmotné nouzi, není některá z osob považována za osobuv hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou, stanoví se výše doplatku na bydlení s poměrnou částí příspěvku na živobytí připadající na osobu, která není považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou.

Doba poskytování doplatku na bydlení

Doplatek na bydlení náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců (= 7 let) v období 10 kalendářních let. Sčítají se všechny doby pobírání doplatku na bydlení v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na který oprávněná osoba žádá o tento doplatek, a to i při změně bytu u téže oprávněné osoby.

Doba poskytování doplatku se nesleduje, jde-li o byt,

  1. který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu v souvislosti se zdravotním postižením osoby,

  2. zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,

  3. kde žijí výlučně osoba nebo společně posuzované osoby starší 70 let.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next