Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.6.4. Výkaz nedoplatků

Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahuje správní řád.

Výkazem nedoplatků zdravotní pojišťovna předepisuje dlužné pojistné a penále.

Výkaz nedoplatků musí obsahovat:

  1. označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,

  2. výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,

  3. den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,

  4. čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny,

  5. poučení o vykonatelnosti,

  6. poučení o námitkách,

  7. označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.

Výkaz nedoplatků je vykonatelný jeho doručením.

Proti výkazu nedoplatků je možné podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, které musejí být odůvodněné. Namítat lze jen neexistenci nebo nesprávnou výši dluhu na pojistném nebo penále.

Na základě námitek je zdravotní pojišťovna povinna vydat do 30 dnů od jejich doručení rozhodnutí ve správním řízení, kterým výkaz nedoplatků potvrdí nebo zruší. Pokud ve stanovené lhůtě nerozhodne, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next