Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.6.3. Sankce

Pokuta

Pokuta se ukládá za porušení povinností vyjmenovaných v § 26, zákona č. 592/1992 Sb. a § 44, zákona č. 48/1997 Sb. Jedná se zejména o porušení povinnosti oznamovací, povinnosti OSVČ dodat přehled příjmů, nebo povinností při prováděné kontrole placení pojistného.

Penále

Penále je sankce, o kterou se zvyšuje platba základní finanční částky, kterou měl povinný plátce na zdravotní pojištění zaplatit, za dobu, kdy neplatil vůbec, včas či v plné výši. Výše penále je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zdravotní pojišťovna vymáhá na dlužníkovi dlužné pojistné včetně penále. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.

K možnosti prominutí penále při včasné žádosti viz Řízení o odstranění tvrdostí.

Přirážka k pojistnému

Přirážka je sankcí, kterou může zdravotní pojišťovna uplatnit u zaměstnavatele, u kterého v průběhu jednoho kalendářního roku došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin, v důsledku čehož vzrostly náklady na zdravotní péči v souvislosti s léčením pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 45, zákona č. 48/1997 Sb.).

O penále může zdravotní pojišťovna rozhodnout výkazem nedoplatků, o pokutách a přirážkách rozhoduje platebním výměrem ve správním řízení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next