Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.6.1. Placení pojistného

Pojistné a zálohy lze platit:

  1. na účet zdravotní pojišťovny

  2. v hotovosti pověřenému zaměstnanci zdravotní pojišťovny

    POZOR NA LHŮTU: při platbě na účet je pojistné zaplaceno až dnem připsání částky na účet zdravotní pojišťovny. Je proto nutno počítat se lhůtou, ve které má banka povinnost peněžní prostředky převést, a to je (podle zákona o platebním styku) do konce následujícího pracovního dne od přijetí platebního příkazu; pokud platební příkaz není zadán v provozní době banky, je okamžik přijetí stanoven jako začátek následující provozní doby banky.

    Pokud je platba prováděna na účet poštovní složenkou, je nutno přičíst ještě lhůtu 2 pracovní dny, kterou má pošta od přijetí platby k jejímu doručení bance (tato lhůta vyplývá z § 17 odst. 4 zákona o pojistném na zdravotní pojištění).

Osoby bez zdanitelných příjmů, jakož i OSVČ, mají povinnost zaplatit pojistné od 1. dne kalendářního měsíce, na který se hradí, nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí.

Pojistné je nutno poukazovat správné (příslušné) zdravotní pojišťovně a pod správným variabilním symbolem, jinak se nepovažuje za zaplacené řádně a včas. V případě nesprávného variabilního symbolu se však pojistné bude považovat za zaplacené, prokáže-li plátce, že zaplatil pod nesprávným variabilním symbolem.

Důsledkem prodlení s platbou pojistného je penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení! Vedle toho připadají v úvahu další sankce - pokuta a přirážka k pojistnému.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next