Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.6.2. Dluh na pojistném

Pokud nebyly pojistné nebo záloha zaplaceny včas nebo v plné výši nebo správné pojišťovně, vzniká dluh na pojistném, který narůstá o penále, příp. další sankce.

Penále činí za každý den prodlení 0,05%, což je částka poměrně vysoká (zejm. v případě delšího prodlení). Pokud plátce na dluh reaguje včas, tzn. hned, jakmile mu přijde rozhodnutí o předepsání penále, může požádat o prominutí penále v rámci řízení o odstranění tvrdostí. Jinak než v tomto řízení penále prominout nelze.

Dlužné pojistné se platí vždy té zdravotní pojišťovně, u které byla osoba pojištěna v období, za něž dluží pojistné. Zákon ukládá povinnost v případě dluhu na pojistném platit v tomto pořadí:

  1. pokuty,

  2. přirážka k pojistnému,

  3. nejstarší nedoplatky pojistného,

  4. běžné platby pojistného,

  5. penále.

O dlužném pojistném pojišťovna rozhoduje výkazem nedoplatků a ve sporných věcech platebním výměrem. Výkaz nedoplatků je vykonatelný jeho doručením. Platební výměr je vykonatelný po 15 dnech od jeho doručení. Vykonatelnost v obou případech nastává nezávisle na podání nebo nepodání opravného prostředku.

Zdravotní pojišťovna, u které dluh vzniknul, jej na základě vykonatelného rozhodnutí (výkazu nedoplatků / platebního výměru) může vymáhat.

  1. správně (podle ustanovení o exekuci dle daňového řádu)

  2. soudně (soudním exekutorem nebo ve výkonu rozhodnutí).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next