Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.13. Regulační poplatky

Kdo má povinnost hradit regulační poplatek?

Pojištěnec, který využil níže vymezené služby poskytovatele zdravotních služeb. Za dítě / osobu bez způsobilosti k právním úkonům má tuto povinnost zákonný zástupce.

Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem zdravotnického zařízení a jeho modernizací.

Kdy se platí regulační poplatek?

90 Kč se platí za:

  1. využití lékařské pohotovostní služby

  2. využití pohotovostní služby zubního lékaře

Kdy se regulační poplatek neplatí?

Kompletní výčet případů, kdy se regulační poplatek neplatí, najdeme v § 16a, zákona č. 48/1997 Sb. Poplatek neplatí např.:

- pojištěnec umístěný v dětském domově pro děti do 3 let věku, pojištěnec umístěný v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

- pojištěnec, který prokáže (rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi ne starším než 30 dnů), že pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi

- pokud v rámci pohotovostní služby lékař shledá, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next