Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.3. Kdo je účasten zdravotního pojištění

V současné době mají v ČR právo a zároveň povinnost účastnit se zdravotního pojištění osoby, které:

  • mají trvalý pobyt na území České republiky

  • na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zdravotní pojištění vzniká dnem:

  1. narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,

  2. kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem

  3. získání trvalého pobytu na území České republiky.

Zdravotní pojištění zaniká dnem:

  1. úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,

  2. kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem,

  3. ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny náklady zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pojištěnec (pacient) připlácí, některé hradí v plné výši.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next