Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.8.4.4. Zaměstnavatel

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance, a to části 2/3. Zaměstnavatel však odvádí i tu část pojistného, kterou hradí zaměstnanec, a tuto sráží zaměstnanci ze mzdy.

Zaměstnavatel odvádí pojistné vždy měsíčně se splatností 1. - 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí, a ve výši podle vyměřovacího základu zaměstnance v kalendářním měsíci, za který se pojistné platí. Pojistné se odvádí na účet zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn.

Zaměstnavateli vzniká povinnost odvádět pojistné za zaměstnance dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání. U zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti je dnem nástupu do zaměstnání den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Povinnost odvádět pojistné má i "zaměstnavatel" u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, a to po dobu takového výkonu práce.

Zaměstnavatel odvádí pojistné bez ohledu na výši úvazku. Pokud se však jedná o práci na dohodu o provedení práce, odvádí zaměstnavatel pojistné jen za ty měsíce, v nichž zaměstnanec dosáhl příjmu vyššího než 10 000 Kč. U zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti se odvádí pojistné tehdy, pokud dosáhla v kalendářním měsíci nějakého (započitatelného) příjmu. Pokud má osoba kromě zaměstnání i jiný příjem – např. podniká, hradí pojistné z tohoto příjmu vedle zaměstnání sama (obvykle v měsíčních zálohách na základě přiznání k dani z příjmu).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next