Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.7.9. Orgány nemocenského pojištění

Orgány nemocenského pojištění, tj. orgány, které provádějí nemocenské pojištění, jsou:

 1. okresní správy sociálního zabezpečení,

 2. Česká správa sociálního zabezpečení,

 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí

 4. další (služební) orgány, jde-li o příslušníky bezpečnostních sborů apod.

  Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení vyjmenovává § 84, zákona č. 187/2006 Sb. OSSZ např. rozhodují v prvním stupni o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek a o změně výše dávek, vyplácejí dávky a vedou o tom evidenci, vedou evidenci zaměstnanců a OSVČ, jejichž pojištění provádějí, včetně evidence doby pojištění a evidence lhůt a podpůrčích dob a dalších podkladů pro výplatu dávek...

  Úkoly České správy sociálního zabezpečení vyjmenovává § 85, zákona č. 187/2006 Sb. ČSSZ např. rozhoduje o odvoláních ve věcech pojištění, řídí a kontroluje činnost OSSZ, vede registr pojištěnců a registr zaměstnavatelů, zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství.

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení

Místně příslušná je OSSZ

 1. u zaměstnanců

  • podle sídla mzdové účtárny zaměstnavatele (mzdová účtárna = útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců), nebo (nemá-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu):

  • podle sídla zaměstnavatele; sídlem zaměstnavatele se rozumí sídlo právnické osoby nebo sídlo její organizační složky, u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu

 2. u OSVČ

  • podle místa trvalého pobytu OSVČ

Výjimky a další pravidla pro určení místní příslušnosti stanoví § 83, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next