Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.5.2. Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba

 1. které je alespoň 1 rok,

 2. která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb; dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem je zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb,

 3. které poskytuje pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, zákona č. 108/2006 Sb. nebo poskytovatel sociálních služeb nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je hospitalizována v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

Základními životními potřebami, u nichž se zjišťuje schopnost zvládat je a míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, jsou:

 1. mobilita,

 2. orientace,

 3. komunikace,

 4. stravování,

 5. oblékání a obouvání,

 6. tělesná hygiena,

 7. výkon fyziologické potřeby,

 8. péče o zdraví,

 9. osobní aktivity,

 10. péče o domácnost.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next