Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.3.5. Starobní důchod

Starobní důchod

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku (plus popřípadě splnil některé další podmínky). Od roku 2010 docházelo postupnému prodlužování potřebné doby pojištění a to tak, že v roce 2010 činí doba 26 let a zvyšuje se pravidelně o 1 rok ročně až do roku 2019, kdy bude činit 35 let. Za určitých podmínek odst. 3 § 29 zákona č. 155/1995 Sb., jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal alespoň 30 let doby pojištění. Do doby pojištění potřebné se náhradní doby pojištění se s výjimkami stanovenými odst. 5 § 29 zákona č. 155/1995 Sb. započítávají pouze v rozsahu 80 %.

Kdo nesplňuje tyto podmínky, měl přesto do konce roku 2009 nárok na důchod, pokud získal dobu pojištění nejméně 15 let a zároveň dosáhl věku 65 let. Nicméně i tato doba pojištění se po roce 2010 prodlužuje a to tak, že v období od roku 2010 do roku 2013 se za každý rok o jeden rok zvyšuje a po roce 2013 činí 5 let. Mění se i výše požadovaného věku a to tak, že výše požadovaného věku má být vyšší než důchodový věk dané osoby.

Důchodový věk činí

- U pojištěnců narozených do roku 1936:

u mužů: 60 let

u žen:

53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,

54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,

55 let, pokud vychovaly dvě děti,

56 let, pokud vychovaly jedno dítě,

57 let.

- U pojištěnců narozených v letech 1936 – 1971 se uplatní postupné zvyšování důchodového věku – lze najít např. tady

- U pojištěnců narozených po roce 1971 činí důchodový věk obou pohlaví bez ohledu na počet vychovaných dětí 65 let.

Nicméně je nutné konstatovat, že s demografickým vývojem obyvatelstva ČR lze očekávat do budoucna další změny ve smyslu zvýšení důchodového věku a možná i prodloužení doby pojištění k získání důchodu. Lze si rovněž představit, že dojde k celoplošnému zrušení státem hrazených důchodů.

Výše starobního důchodu se skládá ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou (v roce 2018 to je 2.700 Kč,- ) a z procentní výměry výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod (v roce 2018 min. 770,- Kč) a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next