Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.2.3. Společně posuzované osoby

Společně posuzované osoby jsou osoby, které se při zkoumání toho, zda žadatel splňuje podmínky pro přiznání dávky, posuzují společně s ním.

Nejčastěji mezi společně posuzované osoby patří rodina resp. ti rodinní příslušníci, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Zásadně platí, že se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti. Společně se vždy posuzují i manželé či osoby žijící v registrovaném partnerství. Popř. patří do okruhu společně posuzovaných osob i rodiče rodičů (tedy prarodiče dítěte), pokud s nimi trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách.

Společně posuzovanými osobami jsou:

a) nezaopatřené děti,

b) nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, registrovaný partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé, registrovaní partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se považuje vždy za splněnou, není-li stanoveno jinak, jde-li o

a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče; pokud rodiče dítěte jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle zvláštního právního předpisu, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,

b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu;

c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.

Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

Za rodiče se přitom považují i osoby, kterým byli děti svěřeny do péče rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu.

Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

Vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob

Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy tyto osoby spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

Navrhnout, aby ÚP nějakou osobu z okruhu společně posuzovaných vyloučil a prokázat výše uvedené však musí žadatel o dávku.

Formulář žádosti o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next