Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

11.6.5. Řízení o dávkách, příslušné orgány

Řízení o dávkách, příslušné orgány

O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním pojištěním rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce.

O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud jde o příspěvek na mobilitu, jinak odkladný účinek má.

Zdravotní stav žadatele o dávku, pokud již nebyl posouzen v rámci řízení o příspěvek na péči, posuzuje okresní správa sociálního zabezpečení, resp. lékař jí určený, popřípadě posudková komise ministerstva. Po dobu posuzování zdravotního stavu krajská pobočka ÚP přeruší řízení o dávce.

Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě žádosti. Účastníkem řízení je pouze žadatel; aby osoba podávající žádost byla úspěšná, musí být oprávněnou osobou = osobou splňující podmínky pro přiznání dávky. Tato osoba může být v řízení zastoupena.

Příjemcem dávky může být:

  • oprávněná osoba

  • zákonný zástupce oprávněné osoby nebo pěstoun nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče

  • zvláštní příjemce; zvláštního příjemce ustanoví krajská pobočka ÚP, pokud žádná z výše uvedených osob nemůže dávku přijímat; s ustanovením musí zvláštní příjemce souhlasit, a souhlasit musí i oprávněná osoba, příp. jiný výše uvedený příjemce, pokud jim to umožňuje zdravotní stav. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce krajská pobočka ÚP zruší, jestliže pominou důvody pro jeho ustanovení, nebo zruší a ustanoví jiného zvláštního příjemce, jestliže dosavadní zvláštní příjemce neplní své povinnosti (zejm. povinnost používat dávku ve prospěch oprávněné osoby a podle jejích pokynů, pokud je oprávněná osoba vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu schopna je udělovat).

Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost. Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících podání žádosti.

Žadatel je povinen:

  1. podrobit se vyšetření zdravotního stavu, poskytnout součinnost a lékařské nálezy ošetřujících lékařů

  2. prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku

  3. písemně a nejpozději do 8 dnů ohlásit krajské pobočce Úřadu práce v průběhu řízení o dávce změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o dávku.

Oprávněná osoba a příjemce dávky jsou povinni písemně do 8 dnů oznámit krajské pobočce ÚP změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek na mobilitu, skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti vrátit příspěvek (§ 12, zákona č. 329/2011 Sb.) a na výzvu do 8 dnů prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na dávku.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next