Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.17.2.1. Vzdání se zaměstnání

Podle novely zákona o zaměstnanosti, účinné od 1.1.2011, má uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru (stejně jako výpověď ze strany zaměstnance) bez vážných důvodů za důsledek nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti (procentní sazba podpory v nezaměstnanosti pak činí 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku).

Vážnými důvody jsou důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo

  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next