Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

10.9.3. Náhrada mzdy při překážkách v práci

Náhrada mzdy se poskytuje zaměstnanci ve výši jeho průměrného výdělku nebo stanovené procentní části jeho průměrného výdělku.

Pokud jde o překážky v práci na straně zaměstnance, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve stanovených případech. Pokud jde o překážky v práci na straně zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy vždy.

Zaměstnanec má / nemá nárok na náhradu mzdy:

  1. V době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, výše náhrady je shora omezena redukční hranicí; po uplynutí této doby zaměstnanci náleží nemocenské.

  2. V době ošetřování člena rodiny zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy; při splnění podmínek zákona o nemocenském pojištnění mu náleží dávka ošetřovné.

  3. V době mateřské a rodičovské dovolené zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy; zaměstnanec může pobírat dávky z nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství) a ze státní sociální podpory (rodičovský příspěvek).

  4. V době, kdy zaměstnanci náleží pracovní volno z důvodu jiných důležitých osobních překážek v práci, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku v případech, kdy to stanoví nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

  5. Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce.

  6. U překážky v práci z důvodu účasti na školení nebo jiné formy přípravy či studia náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

  7. V době překážek v práci na straně zaměstnavatele náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku; v nižší výši může náhrada náležet jen v těchto případech:

  8. nejméně 80 % náleží zaměstnanci, kterému zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu prostoje z provozních příčin

  9. nejméně 60 % průměrného výdělku náleží zaměstnanci, kterému zaměstnavatel nepřidělkuje práci z důvodu prostoje kvůli nepříznivým povětrnostním vlivům

  10. nejméně 60 % průměrného výdělku náleží zaměstnanci v případě, že nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, a to na základě dohody s odborovou organizací, nebo není-li odborové organizace, na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next