Právo a terénní sociální práce

Hovoříme-li o změně právního vztahu, bude se zpravidla jednat o změnu v jeho subjektech (osobách, které stojí na obou stranách pracovní smlouvy), nebo o změnu jeho obsahu (tedy práv a povinností, které jej tvoří).

Změna smluvních stran pracovního poměru

Podstatou pracovního poměru je osobní výkon práce, a proto není možné, aby v rámci trvání jednoho pracovního poměru došlo ke změně v osobě zaměstnance. Změna v osobě zaměstnavatele možná je, a to např. když zemře zaměstnavatel – fyzická osoba a někdo jiný pokračuje v její živnosti (§ 13, zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon), nebo když je činnost zaměstnavatele převedena na jiného zaměstnavatele (§ 338, zákona č. 262/2006 Sb.) a v některých případech zrušení zaměstnavatele - právnické osoby (§ 341, zákona č. 262/2006 Sb.). V takových případech přecházejí veškerá práva a povinnosti z pracovnprávního vztahu na nového zaměstnavatele.

Změna v obsahu pracovního poměru

Častější než změny v subjektech pracovního poměru jsou však změny v obsahu pracovního poměru, tedy modifikace jednotlivých práv a povinností, které zaměstnance a zaměstnavatele spojují. Takovou změnou je i jmenování zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance, pokud k němu došlo, když pracovní poměr již trval.

Změna v rámci pracovní smlouvy a mimo ni

Pokud se jedná o změnu v rámci pracovní smlouvy nebo o změnu skutečností, které neplynou ze smlouvy se zaměstnancem (např. mzda stanovená mzdovým výměrem), takové změny v zásadě může provést jednostranně zaměstnavatel (výjimkou je návrat zaměstnankyně z [[mateřské dovolené, kdy tato musí být zařazena na své původní pracovní místo]]).

Skutečnosti zakotvené ve smlouvě (např. místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, nárok na prémii obsažený v kolektivní smlouvě) však mohou být změněny jen na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a na základě písemné změny pracovní smlouvy. Jedinou výjimku z pravida, že zaměstnanec musí se změnou souhlasit, představují některé případy převedení na jinou práci.

Zákoník práce zvlášť upravuje tyto změny v obsahu pracovněprávního vztahu:

  • převedení na jinou práci

  • pracovní cesta

  • přeložení

  • dočasné přidělení

Jedná se o změny místa nebo druhu výkonu práce. Platí, že zaměstnanec je povinen se těmto změnám podrobit, pouze jsou-li dodrženy podmínky, které pro tyto změny zákon stanoví.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next