Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.6.4. Smlouva o dílo

Občanský zákoník upravuje jednak obecnou smlouvu o dílo a pak dále jako zvláštní typy ujednání smlouvu o zhotovení věci na zakázku a smlouvu o opravě a úpravě věci.

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje, že provede dílo na vlastní nebezpečí a objednatel se zavazuje, že za dílo zaplatí sjednanou cenu. Předmětem smlouvy o dílo může být zhotovení věci, ale i její oprava, úprava, údržba nebo například vypracování projektu, posudku atd.

Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí, což znamená, že splní svojí povinnost a až dokončením a odevzdáním díla a teprve v tomto okamžiku mu vznikne nárok na smluvní odměnu.

Jestliže předané dílo vykazuje vady, odpovídá za ně zhotovitel a to za vady zjevné při předání díla, tak za ty, které se objeví později. Obecná záruční doba je šest měsíců.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next