Právo a terénní sociální práce

Pojem odpovědnosti

Pojem právní odpovědnosti v nejobecnější rovině znamená, že někdo je povinen nést následky porušení právní povinnosti a případně napravit nežádoucí stav, který způsobil. Fyzická nebo právnická osoba se musí zodpovídat za své protiprávní jednání, resp. musí nést nepříznivé následky, které s tímto jednáním zákon spojuje. Nejčastěji rozlišujeme odpovědnost na občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní. Trestní a správněprávní odpovědnost je spojena především s nutností podvolit se nějaké formě trestu v případě porušení zákonem stanovené povinnosti (např. trest odnětí svobody při spáchání trestného činu nebo trest pokuty při spáchání dopravního přestupku). U občanskoprávní odpovědnosti nejde ani tak o to, někoho potrestat nebo ho varovat, aby se příště podobného jednání nedopouštěl, ale jde především o to, aby v případě, kdy někdo způsobí jinému škodu, tuto škodu nahradil.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next