Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

5.8.2.7. Smlouva o nájmu bytu

Nájemní smlouva je smluvním typem, tzn. že uzavřít platně nájemní smlouvu lze jen při splnění minimálních náležitostí smlouvy stanovených zákonem. Jsou to tyto základní náležitosti:

  • určení smluvní stran (kdo je pronajímatel a kdo nájemce)

  • určení (označení) bytu a jeho příslušenství

  • určení ceny nájmu (nájemného) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu (a to buď stanovením výše ceny nebo jejich výpočtu); výše nájemného a úhrad za služby musí být určena zvlášť

  • závazek pronajímatele přenechat právo užívat byt a závazek nájemce platit nájemné

  • určení rozsahu užívání bytu a jeho příslušenství

  • doba nájmu, pokud má být nájem na dobu určitou (pokud doba nájmu není určena, jedná se o nájem na dobu neurčitou)

Nájemní smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. [1]


1) Smlouvy, které byly uzavřeny jinak než písemně před 1.1.1995, jsou platné podle ust. 879 b občanského zákoníku.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next