Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.3.3. Výpočet - oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a splátkovým kalendářem

Od 1.7.2019 je pro vstup do oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plátkovým kalendářem nutné hradit měsíčně splátku alespoň ve výši součtu

+ odměny za sepis insolvenčního návrhu (s DPH 4.840,- Kč, resp. 7.260,- Kč u manželů) + dlužné výživné a běžné výživné splatné po dobu trvání oddlužení + každý měsíc trvání oddlužení min. hotové výdaje a odměna insolvenčního správce ve výši 1089,- Kč/měsíc + min. stejnou částku (1089,- Kč měsíčně) ostatním věřitelům

= jednotlivec musí uhradit za dobu 5 let oddlužení tedy nejméně 130.680,- Kč (65.340,- Kč ins. správci a 65.340,- Kč ostatním věřitelům) + dlužné výživné + běžné výživné za dobu trvání oddlužení + 4.840,- Kč, a to srážkami z příjmu nebo splátkami a zpeněžením majetkové podstaty.

K hrazení splátkového kalendáře dochází buď srážkami z příjmu, pokud je možné z něj provádět exekuci srážkami z příjmu – tj. je vyšší než dle zákona stanovená nezabavitelná částka a dále pochází ze zdrojů, z nichž je možné srážky provádět – typicky mzdy/platu nebo jiného měsíčního příjmu, který je nahrazuje (např. důchod). Srážky z příjmu pak probíhají v zákonem určené max. výši, dlužník může žádat o změnu jejich výše (typicky snížení srážek) jen v případě uvedeném výše v textu.

V případě, že z příjmu není možné srážky provádět nebo jen v nedostatečné výši, může dlužník splácet i dobrovolně v alespoň minimálních splátkách (výpočet výše).

Další možností v případě, že dlužníkův příjem nestačí na hrazení min. splátky, je i nadále možné navýšit příjem dlužníka o podporu třetí osoby – pomocí tzv. darovacích smluv nebo smluv o důchodu. V těch se třetí osoba zaváže, že na účel dlužníkova oddlužení přispěje jednorázovou částkou nebo pravidelnými splátkami, které bude po dobu oddlužení splácet k rukám insolvenčního správce a navyšovat tak částku, která je určena k úhradě pohledávek. POZOR závazek třetí osoby z takové darovací smlouvy je závazný, a pokud nebude plněn, bude se jej insolvenční správce domáhat.

VÝPOČET MĚSÍČNÍ SRÁŽKY (a zároveň měsíčního příjmu dlužníka po dobu oddlužení splátkovým kalendářem):

Měsíční splátka pro oddlužení splátkovým kalendářem se vypočítá stejně jako srážka pro přednostní pohledávku při exekuci. K postupu obecně viz Srážky ze mzdy a jiných příjmů.

Postup pro výpočet srážky z příjmu v roce 2019:

Čistý příjem povinného (po odečtu daní, zdravotního pojištění apod.) mínus nezabavitelné částky (mění se zpravidla každý rok), pro rok 2019: - povinný: 6.428,67 Kč (v roce 2018 to bylo 6.225,33, došlo tedy ke zvýšení) - vyživované os. (manželka, děti): 1.607,17 Kč/osoba (v roce 2018 to bylo 1.556,33) (nezabavitelné částky se sečtou a zaokrouhlí na celé koruny nahoru) = rovná se výsledná částka, která se zaokrouhlí dolů na částku v celých korunách dělitelnou třemi a to je X

a) když X > 19.286 Kč (platí od 1.7.2019), tak nad tuto částku se srazí vše + srazí se 2/3 z částky 19.286,- Kč tedy 12.856 Kč (zaokrouhluje se na celé koruny dolů)

b) když X < 19.286 Kč, srazí se 2/3 z X

Měsíční srážka:

a) 12.856 + vše z X nad 19.286

b) 2/3 z X

Dlužníkův měsíční příjem po odečtení srážky:

a) nezabavitelná částka + 6.428 Kč

b) nezabavitelná částka + 1/3 z X

pozn. autora: Jak již bylo uvedeno, od 1.7.2019 není nutné, aby dlužník již na počátku oddlužení prokazoval, že svým příjmem (+ zpeněžením postižitelné majetkové podstaty) je schopen uhradit min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů, to již není podmínka vstupu do oddlužení. Pro představu o průběhu a naději na úspěšnost oddlužení je ale možné již před podáním návrhu na oddlužení provést odhadní výpočet procenta uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů – jejich uspokojení ve výši alespoň 30% dává dlužníkovi (pokud neporuší jiné podmínky oddlužení) téměř jistotu, že bude od hrazení zbytku pohledávek osvobozen. Uhrazení 0,1-29,9% pohledávek nezajištěných věřitelů znamená pro dlužníka určitou nejistotu, neboť v tom případě bude soud individuálně posuzovat, zda je možné dlužníka od hrazení zbytku pohledávek osvobodit či nikoliv a podmínky jsou zatím v zákoně popsány natolik neurčitě, že lze předpokládat, že alespoň zpočátku budou soudy v těchto případech rozhodovat odlišně, než dojde ke zpřesnění zákonné úpravy nebo k vytvoření judikatury. Proto zde uvádíme výpočet procenta uspokojení nezajištěných věřitelů i nadále.

VÝPOČET

1. od hrubé měsíční splátky vypočtené dle předchozího bodu odečteme 900,- Kč + DPH, pokud je insolvenční správce jejím plátcem, celkem tedy 1089,- Kč (= měsíční odměna insolvenčního správce + paušální náhrada nákladů)

2. pokud má dlužník vyživovací povinnost a stanovené výživné, odečteme dále měsíční výši výživného (výživné se hradí v plné výši)

3. výslednou čistou měsíční splátku (poníženou o odměnu insolvenčního správce a případně o výživné) vynásobíme 60 (= 5 x 12 měsíců splátkového kalendáře)

4. přičteme případnou odhadovanou výši výtěžku zpeněžení majetku

5. případně odečteme celkovou výši pohledávek za podstatou (např. dluh na výživném, pracovněprávní nároky zaměstnanců dlužníka), hradí se v plné výši kdykoliv po prohlášení úpadku - takže 100% takových pohledávek

6. výsledná částka by měla činit alespoň 30% všech pohledávek nezajištěných věřitelů.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next