Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.2.1. Informace o pohledávkách

Informace o jednotlivých pohledávkách může dlužník získat:

  • žádostí o výpis řízení, v nichž dlužník figuruje

Žádost se podává na Okresním soudu, v jehož obvodu má nebo měl trvalý pobyt (případně na všech takových soudem za posledních cca 10 let) – nejlépe podat písemnou žádost o poskytnutí informací o všech soudních řízeních, v nichž je dlužník účastníkem v rozsahu: spisová značka, oprávněný/žalobce, povinný/žalovaný, výše jistiny, případně pověřený soudní exekutor/exekutorský úřad. Na základě těchto informací může pak dlužník v jednotlivých případech dle spisové značky nahlédnout do jednotlivých spisů a případně si z nich okopírovat rozhodnutí, či na základě těchto informací zjistit u konkrétního soudního exekutora aktuální informace o výši pohledávky.

* výpisem z Centrální evidence exekucí Lze jej získat na Czech pointu (např. na poště), cena za stránku činí 50,- Kč (2019) – poskytuje se buď ve zjednodušené podobě (několik exekucí na stránku) nebo s podrobnými informacemi (1 exekuce na 1 stránku). Ve výpisu se zobrazují všechna v tu chvíli vedená exekuční řízení proti dlužníkovi. Výpis lze případně doplnit následným oslovením konkrétních soudních exekutorů podle spisových značek ve výpisu – spisová značka např. 067 EX 12345/2019 – číslo před písmeny EX, zde 067, je číslem soudního exekutora (všechny jeho spisy začínají tímto číslem). Kontakt na exekutora je možné podle jeho čísla dohledat v seznamu exekutorů

* oslovením příslušných věřitelů a žádostí o vyčíslení aktuální výše pohledávky. V této přípravné fázi nemá dlužník povinnost upozorňovat věřitele, že hodlá podat insolvenční návrh. Naopak, pokud by upozornil jen některé ze svých věřitelů na tuto skutečnost, mohl by se teoreticky dopustit i trestného činu zvýhodnění věřitele.

Pohledávky vzniklé na základě ústních smluv

Zejména mezi příbuznými a přáteli a dlužníkem mohou vznikat ústní smlouvy o zápůjčce, které je v zásadě třeba jako závazky dlužníka zahrnout do oddlužení (pokud se nejednalo o dary). Může jít také o situaci, kdy věřitel za dlužníka uhradí jeho pohledávku (třeba nájemné) s tím, že mu to dlužník později vrátí, případně přímé poskytnutí finanční částky v hotovosti nebo na účet dlužníka, u nichž věřitel očekává jejich vrácení. Pro odstranění pochybností je možné sepsat před podáním insolvenčního návrhu uznání dluhu, v němž je dluh třeba specifikovat co do výše a důvodu vzniku, a to co nejpodrobněji. Obvykle jsou tyto zápůjčky bezúročné, lze se ale dohodnout i na přiměřeném úroku. Pokud nebyla určena splatnost zápůjčky, musí věřitel dlužníkovi vypovědět smlouvu o zápůjčce a nebyla-li určena výpovědní doba, činí dle ust. § 2393 zákona č. 89/2012 Sb. šest týdnů. Závazek se tedy v takovém případě stane splatným den následující po skončení výpovědní doby (tedy 6 týdnů a 1 den po doručení výpovědi ze strany věřitele). Tento proces lze v uznání dluhu nahradit dohodou věřitele a dlužníka, že závazek se stává splatným ke dni uznání závazku. Základní vzor uznání závazku lze obohatit o další dohody mezi dlužníkem a věřitelem – např. dohodu o splátkách.

Nebylo-li mezi stranami dojednáno jinak, od splatnosti do uhrazení dluhu může věřitel požadovat uhrazení rovněž úrok z prodlení v zákonné výši. Zákonná výše úroků činí podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Příklad: zápůjčku splatnou 15.1.2018 lze od 16.1.2018 úročit úrokem z prodlení ve výši 0,50 + 8 = 8,5% ročně (k 1.1.2018 byla 2T repo sazba 0,50).

Bez ohledu na oddlužení má podepsání uznání dluhu tyto důsledky:

- má se za to, že dluh ke dni uznání trval (tj. uznání závazku může zhojit i případné promlčení dluhu, jeho nejasnou výši apod.)

- prodlouží se doba promlčení – dluh se v uznané výši promlčí za 10 let od uznání dluhu, resp. za 10 let od doby, kdy měl dlužník dluh podle uznání dluhu splnit

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next