Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.1. ZMĚNY V ODDLUŽENÍ OD 1.6.2019

1) Mění se způsob oddlužení – splátkový kalendář bude možný jen ve spojení se zpeněžením majetku, což nemá moc vliv na osoby, které čelí delší dobu exekuci, neboť už zpravidla nevlastní žádný zpeněžitelný majetek

2) Mění se základní kritéria pro vstup do oddlužení

- dlužník musí uhradit min. odměnu za sepis insolvenčního návrhu (s DPH 4.840,- Kč, resp. 7.260,- Kč u manželů) + dlužné výživné a běžné výživné splatné po dobu trvání oddlužení + každý měsíc trvání oddlužení min. hotové výdaje a odměna insolvenčního správce ve výši 1089,- Kč/měsíc + min. stejnou částku (1089,- Kč měsíčně) ostatním věřitelům = jednotlivec musí uhradit za dobu 5 let oddlužení tedy nejméně 130.680,- Kč (65.340,- Kč ins. správci a 65.340,- Kč ostatním věřitelům) + dlužné výživné + běžné výživné za dobu trvání oddlužení + 4.840,- Kč

- jinak řečeno minimální srážka/splátka pro vstup do oddlužení splátkovým kalendářem + zpeněžením majetku činí: 1089,- Kč (pro ins. správce) + min. 1089,- (ostatním věřitelům) + stanovené výživné v měsíční výši + splatit dlužné výživné (pokud bylo stanoveno) + splatit náklady na sepsání ins. návrhu

- u jednotlivců bez vyživovací povinnosti, kterým ins. návrh sepíše akreditovaná nezisková organizace bezplatně je nutný čistý příjem ve výši minimálně 9.696,- Kč

Od 1.6.2019 se také mění částka, nad kterou se srazí vše bez omezení (při výpočtu měsíční srážky) z 9.643,- Kč na 19.286,- Kč.

3) Mění se kritéria splnění oddlužení u oddlužení plněním splátkového kalendáře + zpeněžení majetku

- osoby, které uhradí 100% pohledávek nezajištěných věřitelů + odměnu a náklady ins. správce + dlužné výživné + běžné výživné za dobu trvání oddlužení + odměnu za sepsání ins. návrhu = splní oddlužení, pokud nebude zrušeno

- osoby, které uhradí min. 60% pohledávek nezajištěných věřitelů + odměnu a náklady ins. správce + dlužné výživné + běžné výživné za dobu trvání oddlužení + odměnu za sepsání ins. návrhu = splní oddlužení, pokud nebude zrušeno

- osoby, které uhradí min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů + odměnu a náklady ins. správce + dlužné výživné + běžné výživné za dobu trvání oddlužení + odměnu za sepsání ins. návrhu = má se za to, že neporušili podmínku snahy uhradit vše (tuto zákonnou domněnku lze ale i vyvrátit) = v zásadě splní oddlužení, pokud nebude zrušeno

- osoby, které uhradí méně než 30% pohledávek nezajištěných věřitelů + odměnu a náklady ins. správce + dlužné výživné + běžné výživné za dobu trvání oddlužení + odměnu za sepsání ins. návrhu = splní, pokud nebude zrušeno + soud dojde k závěru, že dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů

- osoby, které jsou invalidní ve II. nebo III. stupni a osoby, které pobírají starobní důchod před schválením oddlužení = splní, pokud nebylo oddlužení zrušeno po dobu 3 let od schválení; tj. tyto osoby nemusí splnit žádnou min. procentuální část, plní pouze podmínky pro vstup do oddlužení a povinnosti dlužníka během oddlužení

Podmínky zrušení oddlužení – viz níže

U všech procentuálních hranic se nepočítají podřízené pohledávky – nová definice podřízených pohledávek v oddlužení viz níže

Drobné změny, upřesnění současného stavu:

• prodloužení lhůty ke zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení na 3 dny

• změny obsahu návrhu na oddlužení:

• předpokládá se nový formulář,

o příjmy bude nově dlužník dokládat za posledních 12 měsíců, rovněž předpoklad příjmů na následujících 12 měsíců

o odpadá seznam zaměstnanců, doklady o (hrozícím) úpadku, nově čestné prohlášení dlužníka, že byl poučen, že vynaloží veškeré úsilí, bude plnit všechny povinnosti a přiznávat všechny příjmy v plné výši

• upřesnění pravidel pro zpeněžení zajištění, zpeněžení majetku v sjm

• zpřesnění obsahu rozhodnutí o schválení oddlužení, proti neschválení může podat odvolání pouze dlužník

• zpřesnění obsahu rozhodnutí o splnění oddlužení

• rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení nově soud spojí s rozhodnutím o splnění oddlužení

• osvobození se nevztahuje na: peněžitý trest nebo jiná majetková sankce uložená v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, pohledávky na výživném, pohledávky na náhradu škody způsobenou na zdraví

Nové podmínky zamítnutí návrhu na oddlužení

1) je sledován nepoctivý záměr

2) dlužník není schopen splácet ani měsíční odměnu ins. správci (nyní 1.089,- Kč měsíčně u jednotlivce, 1.633,50 v případě manželů), stanovené výživné a odměnu za sepsání návrhu a vedle toho věřitelům min. stejnou částku jako ins.správci (tj. 1.089,- Kč, resp. 1.633,50 Kč)

3) v posledních 10 letech před návrhem byl dlužník (po skončením oddlužení) osvobozen

4) v posledních 5 letech byl dlužníku zamítnut návrh na oddlužení, neschváleno nebo zrušeno oddlužení pro nepoctivý záměr

5) v posledních 3 měsících vzal dlužník návrh na oddlužení zpět (podmínky 3) - 5) se z důvodů zvláštního zřetele hodných nemusí uplatnit)

Změna v posuzování příslušenství pohledávek

- v oddlužení je příslušenství pohledávky převyšující výši jistiny v okamžiku vzniku pohledávky podřízenou pohledávku uspokojuje až po uhrazení pohledávek na podstatou, na jejich roveň postavených a ostatních řádně přihlášených (obyčejných) pohledávek

- účelem je bránit nesmyslnému navyšování dluhů o úroky/poplatky z prodlení, smluvní pokuty apod.

- změna posuzování této části pohledávky jako podřízené má vliv i při výpočtu % splnění oddlužení – počítá se pouze pohledávka dvojnásobku jistiny (jistina + příslušenství ve stejné výši)

- vztahuje se (pouze) na příslušenství v rozsahu: úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky

- netýká se příslušenství ve smyslu nákladů řízení

- netýká se dluhů z podnikání

Nově: zajištění věřitelé se uspokojují pouze ze zajištění, zůstává možnost zajištěných věřitelů nežádat zpeněžení zajištění (musí aktivně žádat, jinak bude zpeněžen), pohledávka jim v tom případě zůstává i po oddlužení, ale uspokojuje se i poté pouze ze zajištění

Nově stanovené způsoby oddlužení

1) zpeněžením majetku

2) splátkovým kalendářem + zpeněžením majetku

Při oddlužení splátkovým kalendářem + zpeněžením majetku:

- ke zpeněžení se vydává majetek obdobně jako při konkurzu (tj. nejde o věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí), splátky ve stejném rozsahu jako při exekuci pro přednostní pohledávku

- dlužník může v návrhu na povolení oddlužení navrhnout jinou výši měsíčních splátek (i nižší), lze žádat i po schválení oddlužení pro změnu poměrů

- majetek ke zpeněžení nemusí dlužník vydat, pokud by se jeho zpeněžením nedosáhlo uspokojení věřitelů (nízká hodnota) a dále obydlí, pokud jeho hodnota přesahuje násobkem náklady na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti

- soud může uložit dlužníku povinnost až 100 hodin služby odborného sociálního poradenství registrovaným poskytovatelem soc. služeb

Nově je stanoven splátkový způsob výpočtu splátkového kalendáře pro dlužníky podnikatele

- nadále trvá, že dluhy z podnikání lze oddlužením řešit jen v zákonem uvedených případech (§ 389 odst. 2 IZ)

- nezajištěným věřitelům se hradí zálohová měsíčně splátka ve výši srážky pro přednostní pohledávku z 1/12 zjištěného zisku za poslední zdaňovací období, nelze-li takto zjistit, určí se splátka na základě vyjádření ins. správce k očekávanému zisku a nelze-li určit ani tak, určí se dle průměrné mzdy v národním hospodářství

- na konci každého zdaňovacího období předloží podnikající dlužník skutečné údaje o zisku, na jejichž základě ins. správce obdobně určí tzv. referenční splátku

- pokud je mezi součtem zálohových a referenčních splátek rozdíl = v případě vyšších referenčních srážek vyzve ins. správce dlužníka k úhradě rozdílu, dlužník musí uhradit rozdíl bez zbytečného odkladu X v případě nižších referenčních srážek může dlužník požádat o stanovení nižších zálohových srážek pro další zdaňovací období

Podmínky zrušení schváleného oddlužení a současného prohlášení konkurzu:

a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo

b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo

c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm.b) , jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo

d) to navrhne dlužník.

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení – nově upraveny

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plněníz pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání; insolvenčnísoud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,

h) vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Podmínky splnění oddlužení

1) oddlužení plněním splátkového kalendáře + zpeněžení majetkové podstaty

a) je splněno při uhrazení 100% pohledávek nezajištěných věřitelů

b) je splněno při uhrazení min. 60% pohledávek nezajištěných věřitelů ze 3 roky od schválení oddlužení

c) je splněno, pokud

i) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo oddlužení zrušeno + ii) dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré usilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů

ii) má se za to, že tuto svou povinnost neporušil, pokud uhradil min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů (= tuto domněnku lze případně vyvrátit)

- procenta splacení pohledávek nezajištěných věřitelů se počítají bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám

d) u osoby, které vznikl před schválením oddlužení nárok na starobní důchod (a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení) nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni je oddlužení plněním splátkového kalendáře + zpeněžení majetkové podstaty splněno, pokud nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení; pokud už ovšem takovému dlužníku bylo v jiném insolvenčním řízení přiznáno osvobození, může o splnění tohoto (nového) oddlužení soud rozhodnout jen z důvodů zvláštního zřetele hodných

2) oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, jestliže dlužník splnil řádně všechny povinnosti stanovené rozhodnutím o schválení oddlužení

Přerušení a prodloužení oddlužení

- z důležitých důvodů lze přerušit oddlužení plněním splátkového kalendáře + zpeněžením maj. podstaty přerušit až na 1 rok, pouze jednou;

- doba přerušení se nepočítá do dob plnění oddlužení

- soud může prodloužit dobu, která je rozhodná pro posouzení splacení pohledávek (splnění oddlužení) až o 6 měsíců, pouze jednou

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next