Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.5. Výpočet aneb je oddlužení konkrétní osoby možné?

ODDLUŽENÍ ZPENĚŽENÍM MAJETKOVÉ PODSTATY

Majetek dlužníka postačuje k uhrazení alespoň 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. Jde v zásadě o takový majetek, který by za jiných okolností mohl podléhat exekuci prodejem movitých věcí, nemovitostí a přikázáním pohledávky.

POZN. NOVĚ OD 1.7.2017 platí, že na základě výslovného prohlášení dlužníka lze k návrhu insolvenčního správce provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo její části, tedy v zásadě oběma způsoby naráz.

ODDLUŽENÍ SPLÁTKOVÝM KALENDÁŘEM

VÝPOČET MĚSÍČNÍ SPLÁTKY (a zároveň měsíčního příjmu dlužníka po dobu oddlužení splátkovým kalendářem):

Měsíční splátka pro oddlužení splátkovým kalendářem se vypočítá stejně jako srážka pro přednostní pohledávku při exekuci. K postupu obecně viz Srážky ze mzdy a jiných přímů.

Postup pro výpočet splátky v roce 2019 uvádíme i zde:

Čistý příjem povinného (po odečtu daní, zdravotního pojištění apod.) mínus nezabavitelné částky (mění se zpravidla každý rok), pro rok 2019: - povinný: 6.428,67 Kč ( v roce 2018 to bylo 6.225,33, došlo tedy ke zvýšení) - vyživované os. (manželka, děti): 1.607,17 Kč/osoba (v roce 2018 to bylo 1.556,33) (nezabavitelné částky se sečtou a zaokrouhlí na celé koruny nahoru) rovná se výsledná částka, která se zaokrouhlí dolů na částku v celých korunách dělitelnou třemi a to je X

a) když X > 9.643 Kč (v roce 2018 to bylo 9.338,- Kč), tak nad tuto částku se srazí vše + srazí se 2/3 z částky 9.643,- Kč tedy 6.428 Kč (zaokrouhluje se na celé koruny dolů)

b) když X < 9.643 Kč, srazí se 2/3 z X

Měsíční splátka hrubá:

a) 6.428 + vše z X nad 9.643

b) 2/3 z X

Dlužníkův měsíční příjem po odečtení hrubé splátky:

a) nezabavitelná částka + 3.215 Kč

b) nezabavitelná částka + 1/3 z X

POZOR OD 1.6.2019 BUDE ČÁSTKA, NAD KTEROU SE ZABAVÍ VŠE ZVÝŠENA NA DVOJNÁSOBEK SOUČTU ŽIVOTNÍHO MINIMA A JEDNOTLIVCE A NORMATIVNÍ ČÁSTKY NA BYDLENÍ PRO JEDNU OSOBU, TJ. 19.286,- KČ. Výpočet srážených třetin zůstává stejný, mění se pouze částka, nad kterou se zabaví vše. Důvodem změny je motivace dlužníků k vyššímu výdělku.

VÝPOČET VŠECH SPLÁTEK = dostačuje příjem na oddlužení???

1. od hrubé měsíční splátky vypočtené dle předchozího bodu odečteme 900,- Kč + DPH, pokud je insolvenční správce jejím plátcem, celkem tedy 1089,- Kč (= měsíční odměna insolvenčního správce + paušální náhrada nákladů)

2. pokud má dlužník vyživovací povinnost a stanovené výživné (viz výše v části Manželství, výživné), odečteme dále měsíční výši výživného (výživné se hradí v plné výši)

3. výslednou čistou měsíční splátku (poníženou o odměnu insolvenčního správce a případně o výživné) vynásobíme 60 (= 5 x 12 měsíců splátkového kalendáře)

4. případně odečteme celkovou výši pohledávek za podstatou (např. dluh na výživném, pracovněprávní nároky zaměstnanců dlužníka), hradí se v plné výši kdykoliv po prohlášení úpadku - takže 100% takových pohledávek

5. výsledná částka musí činit alespoň 30% všech pohledávek nezajištěných věřitelů.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next