Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.12.2. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, insolvenční soud

  • uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem,

  • označí majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty, pokud jsou součástí majetku nemovitosti, měl by jejich hodnotu doložit odborným odhadem ceny;

  • označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli.

O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku náležejícího do majetkového podstaty v době schválení oddlužení obdobně ustanovení IZ o účincích prohlášení konkursu.

Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá po schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.

Při zpeněžení majetkové podstaty se postupuje přiměřeně podle ustanovení o konkurzu (u nepodnikajících fyzických osob nepatrném konkurzu). Mimo jiné to znamená také zánik společného jmění manželů. Majetek prodá insolvenční správce a z výtěžku poměrně uspokojí věřitele podle stanoveného rozvrhu. Oddlužení se ovšem od konkurzu liší v tom, že prodejem majetku a uspokojením nezajištěných věřitelů ve výši min. 30% jejich pohledávek řízení skončí.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next