Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.11.3. Rozhodování o způsobu oddlužení a schválení oddlužení

V úvahu přicházejí dva způsoby oddlužení, a to:

  • zpeněžení majetkové podstaty

  • splátkový kalendář

Přestože je dlužník ve svém návrhu na oddlužení oprávněn zvolit způsob, jakým by oddlužení mělo být provedeno, není jeho vůle rozhodující. Hlavní slovo ve věci nemá ani soud. Zásadní rozhodnutí o volbě způsobu oddlužení leží na nezajištěných věřitelích, tito tak mohou zvolit jiný způsob oddlužení, než který byl dlužníkem navrhován.

Před ne/schválením oddlužení nezajištění věřitelé hlasují, jakým způsobem proběhne oddlužení, přičemž, jak již bylo řečeno výše, jejich vůle je rozhodující. Žádný ze subjektů insolvenčního řízení není nadán pravomocí toto rozhodnutí změnit. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro oddlužení, soud vydá rozhodnutí o schválení oddlužení způsobem, jak se o něm dohodli věřitelé. Soud oddlužení neschválí ve stejných důvodech, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Pokud je rozhodnuto o neschválení oddlužení, rozhodne soud současně, že řešením dlužníkova úpadku bude konkurz.

Pokud by měl soud za to, že podmínky pro povolení oddlužení splněny nejsou, návrh na oddlužení zamítne, a to zejména v následujících případech:

  • Když lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

  • Jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže

a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo

c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na přezkumném jednání s insolvenčním správcem požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě.

To je změna oproti původní úpravě, kdy při neschválení oddlužení musel soud rozhodnout o konkurzu.

Pokud soud oddlužení neschválí, návrh nezamítne ani neodmítne, insolvenční řízení zastaví, současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next