Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

12.9. Postup soudu po podání návrhu, účinky spojené s podáním návrhu

Doručením insolvenčního návrhu soudu dochází k zahájení insolvenčního řízení. Návrh je do 2 hodin od svého doručení soudu zveřejněn na úřední desce soudu a zároveň v insolvenčním rejstříku. Tímto způsobem jsou doručovány veškeré písemnosti, nestanoví-li zákon, že pro určité případy nebo určitým osobám je třeba užít zvláštního doručení. Je-li návrh podáván dlužníkem, nejsou věřitelé o zahájení řízení soudem vyrozumíváni jinak, než uvedeno výše. V praxi to znamená, že aby věřiteli neuběhla lhůta k podání přihlášky (což je předpoklad jeho vstupu do řízení), musí si věřitel sám zjistit, jestli ve věci některého z jeho dlužníků nebylo zahájeno insolvenční řízení. To je důležité, neboť v praxi se může stát, že věřitel nezjistí včas, že na jeho dlužníka nebo jeho dlužníkem byl podán insolvenční návrh a dlužník se tak „zbaví“ této pohledávky. Z tohoto důvodu existují společnosti, které se na monitorování insolvenčního rejstříku přímo specializují a dlužníky v něm pro věřitele vyhledávají. Pokud se věřitel včas nepřihlásí, nemůže v budoucnu svůj dluh vůči dlužníkovi nijak uplatňovat, resp. ho vymáhat (za podmínky, že insolvenční řízení skončí řádně, tedy rozhodnutím soudu o osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení).

K účinkům zahájeného insolvenčního řízení patří nemožnost provést výkon rozhodnutí/exekuci, tzn. že exekuční/vykonávací řízení lze sice během insolvence nařídit, ale nelze je provést. V praxi však často dochází k tomu, že je ještě nějakou dobu např. sráženo z dlužníkova příjmu, účet v bance je obestaven apod. Prostředky, které byly klientovi takto zabaveny v období od doručení návrhu do schválení oddlužení by měly být dlužníkovi vráceny. Otázkou pak ovšem je, jak s takovými prostředky nakládat – jeden právní názor hovoří o tom, že tyto prostředky jsou nepostižitelné, tudíž by měly být dlužníkovi vyplaceny bez dalšího, opačný právní názor má za to, že rovněž tyto prostředky by měly být použity na úhradu věřitelům a proto třeba i zaslány insolvenčnímu správci. Optikou ideálního insolvenčního řízení lze dlužníkovi doporučit, aby i v případě, že takové prostředky mu budou vyplaceny, použil je byť i dobrovolně na úhradu svých závazků.

V této fázi řízení může soud rozhodnout o povinnosti složit na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení. Maximální výše zálohy činí 50 000,- Kč. Výše zálohy závisí na úvaze soudu. Pokud záloha nebude v soudem určené lhůtě zaplacena, může soud postupovat dvěma způsoby. Buď ještě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, nebo přistoupí k vymáhání zálohy.

Následně je též určena osoba insolvenčního správce. V této fázi řízení soud rozhodne o úpadku a společně s tím i o způsobu dalšího postupu ve věci.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next