Právo a terénní sociální práce

NOZ rozděluje zajištění dluhů na:

zajištění – např. zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva

utvrzení – např. smluvní pokuta, uznání dluhu

Účelem je v obou případech posílení postavení věřitele, tzn. zvýšení pravděpodobnosti toho, že jeho pohledávka vůči dlužníkovi bude uspokojena (uhrazena).

Rozdíl je v tom, že u zajištění vzniká věřiteli – v případě, že dluh nebude dlužníkem uspokojen řádně a včas – jiná možnost uspokojení, zatímco utvrzení dluhu vede jen ke zlepšení pozice věřitele při vymáhání dluhu (např. prodloužením promlčecí doby).

Zajištění dluhu

- ručení

- finanční záruka

- zajišťovací převod práva

- dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiného příjmu

- zástavní právo

- zadržovací právo

Utvrzení dluhu

- smluvní pokuta

- uznání dluhu

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next